ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิ่งเฉย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิ่งเฉย*, -นิ่งเฉย-

นิ่งเฉย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งเฉย (adv.) silently Syn. เฉย, อยู่เฉย
นิ่งเฉย (v.) maintain one´s composure Syn. เฉย, อยู่เฉย
English-Thai: HOPE Dictionary
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
inarticulate(อินอาร์ทิค' คิวเลท) adj. พูดไม่เก่ง, พูดไม่เป็น, นิ่งเฉย, น้ำท่วมปาก, พูดไม่ออก, ไม่เชื่อมต่อกัน., See also: inarticulately adv. inarticulateness n., Syn. unintelligble
passivism(แพส'ซะวิสซึม) n. ความนิ่งเฉย,ความไม่รุนแรง, See also: passivist n. passivity n.
quiet(ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้) เงียบ,สงบ,สงัด,ปราศจากสิ่งรบกวน,เรียบ ๆ ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ความเงียบ,ความสงบ,การปราศจากสิ่งรบกวน,ความสงัด,สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity,calm,serene
quietude(ไคว'อิทูด) n. ภาวะแห่งความสงบเงียบ,ความนิ่งเฉย, Syn. tranquillity
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
standstilln. การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย,ดุษณียภาพ,ภาวะชะงักงัน., Syn. stop
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง,ความคงที่,การอยู่นิ่งเฉย,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,นิ่งเฉย
quiet(adj) สงบ,เงียบ,เรียบๆ,นิ่งเฉย,เงียบสงัด
quietude(n) ความสงบเงียบ,ความนิ่ง,ความนิ่งเฉย
standstill(n) ดุษณียภาพ,การหยุดนิ่ง,การนิ่งเฉย
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep silent (phrv.) นิ่งเฉย Syn. calm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's Smith, and he's standing there... and he's got the iceberg warning in his fucking hand.กัปตันสมิธนิ่งเฉยทั้งๆ ที่มีคำเตือน เรื่องภูเขาน้ำแข็งอยู่ในมือเหียกๆ ขออภัย ในมือเขา
If he stays selfish, I'm afraid he'll end up just like the Witch of the Waste.ถ้าเขายังนิ่งเฉยอย่างนี้ ฉันเกรงว่า... /Nเขาอาจจะได้พบจุดจบเดียวกับแม่มดแห่งทุ่งร้าง
Professor, i can't just sit back and watch anymore.อาจาร ผมไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้อีก
Do you think Obote's people are sittin' around waitin' for clarifications?แล้วคิดว่าไอ้พวกโอโบเทมันได้นิ่งเฉยอยู่ไหมล่ะ?
Besides she's staying silent even in this situation...นอกจากนี้ เธอยังนิ่งเฉยกับสถานการณ์นี้
I do not take death threats idly.ผมไม่สามารถ ยอมรับการขู่ฆ่า อย่างนิ่งเฉย
Or are you making only random stuff?หรือคุณกำลังแกล้งทำเป็นนิ่งเฉย
I, no longer have the courage to ignore the moans of the land under the heel of Japanese imperialism.ผมไม่อาจนิ่งเฉยต่อเสียงร่ำไห้ของแผ่นดินเกิด ภายใต้การกดขี่ของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นได้อีกต่อไป
It's digging its claws so it can hold on.มันกำลังตวัดกรงเล็บ จงนิ่งเฉยไว้
And issuing the unsub a challenge that he won't be able to ignore.มันจะเป็นการท้าทายที่คนร้ายจะนิ่งเฉยไม่ได้
You could have chosen to ignore his taunts.แต่ท่านสามารถเลือกที่จะนิ่งเฉยได้
Sitting by and doing nothing is a virtue?แล้วเรากลับนิ่งเฉยไม่ทำอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีงั้นหรือ?
You stood and watched as our friends burned in the Great Purge.เจ้านิ่งเฉยยืนดูพรรคพวกของเราถูกเผาทั้งเป็น โดยเจ้าไม่ทำอะไร
Expect us to stand by while you blame such a blatant crime on fairy tales?ให้เรานิ่งเฉยดูท่านโยนความผิด ให้กับสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายยังงั้นเหรอ?
If you sit back like everyone else and sell, you're actually going against the grain of what you should be doing- investing.ระดับประมาณนี้มันไม่ค่อยได้เห็นบ่อย เพราะยังงั้น ถ้าคุณนิ่งเฉยเหมือนคนอื่น ๆ แล้วขายออก คุณจะเสียประโยชน์
"He who does not punish evil commands it to be done. "คนที่รู้เห็นว่าสิ่งที่ชั่วร้ายกำลังเกิดขึ้น แต่เลือกที่จะนิ่งเฉย, ถือได้ว่าเขาผู้นั้นเป็นคนสนับสนุนให้สิ่งชั่วร้ายนั้นสำเร็จ
Fellowship has your maker and your telepath, and still you do nothin'.สาวกจับตัวผู้สร้างของนาย กับแม่สาวโทรจิตไป นายกลับนิ่งเฉย
You expect us to sit on our thumbs while you round up your men to come lynch us?แล้วหวังว่า เราจะนิ่งเฉย ให้พวกแกมาตอดเรารึไง?
Mr. Compton, I ain't about to sit back and let monsters destroy my town.คุณคอมตัน ผมจะไม่ยอมนิ่งเฉย แล้วปล่อยให้ตัวบ้านี่ทำลายเมืองของฉัน
I am not going to sit idly by anymore.ผมจะไม่นิ่งเฉย.. อีกแล้ว
And standing by idly is not an option either.การนิ่งเฉยก็ไม่ใช่ทางเลือก
I will not stand by and watch my men die when I had the chance to save them.ข้าไม่นิ่งเฉยรอดูคนของข้าตายไป ในขณะที่ข้ามีโอกาสที่จะปกป้องพวกเขา
If our indifference he is an accomplice of the extinction of the animals, never the will to protect them it has been so big.ขณะที่การนิ่งเฉยของเรา ทำให้สัตว์หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ บัดนี้ ความตั้งใจที่จะช่วยพวกมัน มีมากขึ้น
Are you hungry? We have some sandwiches, a cup of tea....และกับมนุษยชาติ นิ่งเฉยกับ การตายในคนของคุณ ทำไมทำอย่างนั้น ?
I can't just go on with life like that's not happening.ชั้นไม่สามารถนิ่งเฉยได้หรอก
Except for the part about me staying on the sidelines.ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับผม ยืนนิ่งเฉยเหมือน พวกมือสมัครเล่น
♪ I can't sit still ♪# ฉันไม่สามารถนั่งนิ่งเฉยเมย #
Sacrifice one, for the life of the city!ทำไมพวกเขายังคงนิ่งเฉย ขณะที่พวกเราทุกข์ทรมาน
And I am not inclined to stand by and watch.และข้าไม่อาจทนนิ่งเฉยได้
You don't understand-- don't ask me to stand aside as you climb on that pyre.เจ้าไม่เข้าใจ-- อย่าขอให้ข้านิ่งเฉย ขณะที่ท่านปืนขึ้นไปบนกองฟืน
I won't watch you burn.ข้าไม่ยอมนิ่งเฉยดูท่านถูกเผา
He would never stand by and let them suffer.เขาไม่เคยนิ่งเฉย และปล่อยให้ประชาชนทรมาน
Your Excellency, we can't just sit still and die!ใต้เท้า ท่านอย่านิ่งเฉยและรอความตายนะ
Troy's does not take Abed's e-mail lying down.ทรอยก็ไม่ได้นิ่งเฉยเรื่องอีเมลของอาเบด
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.""สิ่งเดียวที่จะทำให้ คนชั่วได้รับชัยชนะ คือการที่คนดีนิ่งเฉย"
I cannot ignore what the dragon said.ข้าจะไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่เจ้ามังกรพูด
We cannot stand by while the doctors on the other side of those doors are working with the bare minimum of resources because the police department already sees us as a lost cause.เราจะนิ่งเฉยแบบนี้ ในขณะที่หมอ ที่อยู่ข้างในนั้น กำลังทำงาน อย่างขาดแคลน
People who have chosen action over apathy, to take back what men like you and the government have stolen.คนที่เลือกจะทำอะไรสักอย่างแทนที่จะนิ่งเฉย เพื่อทวงคืนสิ่งที่คนอย่างคุณ และรัฐบาลได้ขโมยไป
Fear causes inaction. Inaction causes pain.ความกลัวคือสาเหตุของการนิ่งเฉย การนิ่งเฉยคือสาเหตุของความเจ็บปวด
But He was always silent.แต่พระองค์ยังคงนิ่งเฉย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิ่งเฉย
Back to top