ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธาตุปรอท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธาตุปรอท*, -ธาตุปรอท-

ธาตุปรอท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุปรอท (n.) mercury See also: hydrargyrum, quicksilver
English-Thai: HOPE Dictionary
mercurial(เมอคิว'เรียล) adj. เกี่ยวกับธาตุปรอท,เกี่ยวกับเทพเจ้า Mercury (ดู) ,เกี่ยวกับดาวพุธ,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ไว (เหมือนปรอท) ,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ. n. ยาที่มีสารปรอทอยู่., See also: mercurialness n. mercuriality n.
mercury(เมอ'คิวรี) n. ธาตุปรอท, See also: Mercury n. ดาวพุธ,เทพเจ้าโรมันที่เป็นคนเก็บสาส์นของพระเจ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mercurial (adj.) เกี่ยวกับธาตุปรอท (ทางเคมี)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธาตุปรอท
Back to top