ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทาฒิกะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทาฒิกะ*, -ทาฒิกะ-

ทาฒิกะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทาฒิกะ (n.) beard See also: moustache, whisker Syn. เครา, หนวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทาฒิกะ
Back to top