ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทันควัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทันควัน*, -ทันควัน-

ทันควัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันควัน (adv.) suddenly See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ฉับไว
English-Thai: HOPE Dictionary
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
impromptu(อิมพรอม' ทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, แบกกลอนสด, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า. -adv. อย่างไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน. -n. การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด, เพลงหรือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาอย่างทันทีทันควัน -S...
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.
improvise(อิม' พระไวซ) vt., vi. กระทำหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด., See also: improviser n., Syn. extemporize, devise
instantly(อิน'สเทินทฺลี) adv.,conj. ทันทีทันควัน,ฉับพลัน,รีบด่วน ้,โดยตรง, Syn. directly,immediately
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้
swift(สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก, See also: swiftness n., Syn. rapid
English-Thai: Nontri Dictionary
impromptu(adj) ไม่ได้เตรียม,เฉพาะหน้า,กะทันหัน,ทันควัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
come back (phrv.) สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด) See also: ย้อนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด) Syn. retort, rejoin, answer
comeback (n.) การโต้ตอบทันควัน Syn. riposte, answer, retortion
retortion (n.) การโต้ตอบทันควัน Syn. riposte, answer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I call her, she'll be here in an instant.ถ้าฉันโทรหาเขา ก็ก็จะมาในทันทีทันควันเลย
Yes, my King,ได้เลยทันควัน พระราชา
Nope. They turned me down flat.เปล่า เขาปฏิเสธผมทันควันเลย
Looking at it gives me hard-onเห็นภาพแล้วนึกอยากขึ้นมาทันควัน
Well, I'm assuming you suspect a combination of prussic acid and DMSO but then the reaction time would have been immediate.งั้นให้ผมสรุป คุณสงสัยว่าพวกมัน ทั้งวางยาพิษแล้วก็ทำให้เขาหัวใจวายด้วย นั่นมันต้องทำเร็วมาก แบบทันทีทันควัน
Joop says right away: "That's fine, son, but you can't ever sit on dad's lap again."จู๊บตอบไปในทันควันว่า "ดีแล้วลูก แต่แกห้ามมานั่งที่ตักพ่ออีกต่อไป"
But I am willing to forgo all that if we can come to a swift agreement.แต่ฉันยินดีที่จะลืมเรื่องนั้นทั้งหมดไป ถ้าเราจะเห็นพ้องตรงกันอย่างทันควัน
It's called improvising. You'd better learn how to do it 'fore you get us both killed.มันเรียกว่าทันควัน คุณควรที่จะเรียนรู้ วิธีที่จะทำมันก่อนที่คุณได้รับเราทั้งสองถูกฆ่าตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทันควัน
Back to top