ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทระนงศักดิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทระนงศักดิ์*, -ทระนงศักดิ์-

ทระนงศักดิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทระนงศักดิ์ (v.) be proud See also: be self-confident, be lordly Syn. หยิ่งในศักดิ์ศรี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทระนงศักดิ์
Back to top