ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือเป็น*, -ถือเป็น-

ถือเป็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือเป็น (v.) regard Syn. นับว่าเป็น
ถือเป็นความลับ (v.) keep the secret See also: take it as a secret Syn. เก็บเป็นความลับ, ปิดเป็นความลับ
ถือเป็นอารมณ์ (v.) take offence See also: worry, mind, care about, take to heart
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง (v.) take someone as a model See also: take someone as an example Syn. ถือเป็นแบบอย่าง
ถือเป็นแบบอย่าง (v.) take someone as a model See also: take someone as an example
English-Thai: HOPE Dictionary
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
commensurable(คะเมน'เซอะระเบิล,-เชอระเบิล) adj. ซึ่งพอจะวัดกันได้,เหมาะสม,ซึ่งพอจะถือเป็นเกณฑ์เดียวกันได้, See also: commensurability n. ดูcommensurable
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
handheldขนาดมือถือเป็นคำบอกขนาดของไมโครคอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) มีลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลขที่มีหน่วยความจำ มีสูตรคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เก็บไว้
lout(เลาทฺ) {louted,louting,loutsว n. คนที่โง่ งุ่มง่ามและมีมารยาทเลว vt. ดุว่า,ด่า,ยั่วเย้า,ถือเป็นตัวตลก vi. แสดงคารวะ,น้อมศีรษะให้,คำนับ, Syn. oaf
newline characterขึ้นบรรทัดใหม่หมายถึง แป้น ซึ่งถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่ทำให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าลบ (delete) อักขระตัวนี้ บรรทัดล่างจะขึ้นไปต่อกับบรรทัดบน
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, Syn. proclaim, See also: professed adj. professedly adv.
she(ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทำด้วยเหล็ก เหล็กออกไซด์หรือเฟอไรต์ มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟผ่าน ใช้ประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูล แต่เดิมมาแกนแม่เหล็กนี้เป็นส่วนเล็ก ๆ อยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งถือเป็นหน่วยสมองหลัก ใช้เป็นที่ประมวลผล เรียกว่า magnetic core memory หรือ หน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว หันมาใช้สารกึ่งตัวนำชนิดอื่นแทน
silicon(ซิล'ละคอน) n. ธาตุอโลหะชนิดหนึ่ง,หมายถึง สารชนิดหนึ่ง (มีลักษณะเหมือนทรายที่ใช้ทำแก้ว) ใช้ทำวงจรรวมหรือชิป (chip) ถือเป็นสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ที่ดีมากตัวหนึ่ง นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันดู semiconductor ประกอบ
smalltalkสมอลล์ทอล์คหมายถึง ภาษาเชิงวัตถุในสมัยแรก ๆ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรก ๆ กันเลยทีเดียว ภาษานี้สร้างกันขึ้นมาจากศูนย์วิจัยซีรอกซ์ พาโล อัลโต (Xerox Palo Alto Research Center) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบ GUI (Graphical User Interface) หรือระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ที่พัฒนามาเป็นระบบวินโดว์ในปัจจุบัน ดู GUI ประกอบ
telophaseเป็นระยที่ห้าซึ่งถือเป็นระยะสุดท้าย เมื่อโครโมโซม 2 กลุมที่แยกออกจากกันนั้นหยุดเคลื่อนที่ไซโตปลาสซึมจะคอดเข้าแล้วแบ่งเป็นสองส่วนเรียกว่า cytokinesis ทำให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้น 2 เซลล์เกิด nuclei อันใหม่
traceable(เทรส'ซะเบิล) adj. ตามรอยได้,ติดตามได้,สืบเสาะได้,ถือเป็นสาเหตุได้., See also: traceability n. traceableness n. traceably adv
warm bootหมายถึง การสั่งให้เครื่องเริ่มปฏิบัติการใหม่โดยที่ไม่ปิดสวิตช์ดับไฟที่เครื่องก่อน ในระบบดอส มีวิธีทำ คือ กดแป้น CTRL+ALT+DEL พร้อมกันทั้ง 3 แป้น วิธีการทำเช่นนี้ มักจะใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางประการ จนทำให้เครื่องค้างหรือหยุดการปฏิบัติงานไปเลย (hang) จึงต้องเริ่มเครื่องใหม่ การกดแป้นสามแป้นนี้ จะสามารถเริ่มต้นเครื่องใหม่ได้เร็วกว่าการปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่ ซึ่งเรียกว่า "cold boot " หรือ "cold start " ปัจจุบันเครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะมีปุ่ม Reset ไว้ให้ด้วย จะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้ ถือเป็นการ "warm boot" เช่นเดียวกัน มีความหมายเหมือน warm startดู cold boot เปรียบเทียบ
windows new technologyใช้ตัวย่อว่า Windows NT (อ่านว่า วินโดว์สเอ็นที) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windows ntวินโดว์เอ็นทีย่อมาจาก windows new technology เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
English-Thai: Nontri Dictionary
deify(vt) ถือเป็นพระเจ้า,ยกให้เป็นพระเจ้า
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precedentกรณีเดิมที่อาจถือเป็นบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Manipulationการปั่นหุ้นการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด การกระทำดังกล่าวนี้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Regressive Tax ภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีที่ก่อภาระให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มากกว่า กลุ่มผู้มีรายได้มาก เมื่อรายได้ลดลงอัตราภาษีโดยเฉลี่ย จะมีอัตราเพิ่มขึ้น ภาษีทางอ้อมหลายชนิด เช่น ภาษีสรรพสามิดและภาษีการค้าถูกมองว่าเป็นภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีส่งส่วยรัชชูปการในามัยโบราณถือเป็นตัวอย่างของภาษีอัตราถอยหลังในรูป แบบที่ง่ายที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่วนประกอบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมผลินชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าสนับสนุนที่จำเป็นนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Unnumbered pageหน้ากระดาษที่ไม่มีเลขหน้าหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียนหรือหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเลขหน้า จะไม่นับรวมอยู่ในการเรียงลำดับเลขหน้า ในการทำบัตรรายการของห้องสมุด จะไม่ให้ความสนใจกับลำดับของหน้าที่ไม่มีเลขหน้า และจะปัดทิ้งไปถ้าไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญของสิ่งพิมพ์หรือให้อ้างไว้ในหมายเหตุ (Note) แต่ถ้าต้องการสืบค้นจำนวนหน้าที่ไม่มีเลขหน้าให้แน่ใจ ให้นับจำนวนหน้าดังกล่าวและอธิบายไว้ในส่วนของลักษณะรูปร่าง (Physical description) เพื่อบันทึกในรายการบรรณานุกรมโดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น [65] หน้า) ถ้าจำนวนหน้ายังไม่มีการสืบค้นให้แน่ใจให้ประมาณจำนวนหน้าดังกล่าวโดยใช้เลขอารบิคและเขียนว่า ca. นำหน้าโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น ca. 250 หน้า) ลำดับหน้าที่ไม่มีเลขหน้านี้จะไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน้าโฆษณา หน้าที่ว่างเปล่า ฯลฯ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
model (adj.) น่าถือเป็นแบบอย่าง See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง Syn. prototypal, standard Ops. nonstandard
prototypal (adj.) น่าถือเป็นแบบอย่าง See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง Syn. standard Ops. nonstandard
voidance (n.) การถือเป็นโมฆะ See also: การไม่มีผลทางกฎหมาย, การเพิกถอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because as he hit it, it counts as a scrawl.เพราะว่า มันฟาดมันลงบนนี้ ถือเป็น ลายเซ็นได้
Isn't that treason?ถือเป็นกบฏหรือเปล่าน่ะ
He comes out of nowhere so strong.ถือเป็นการก้าวกระโดดเลยว่ามั้ย?
You'll be doing me a favor.ถือเป็นการช่วยฉันเลยล่ะ
Let's call it a favor.ถือเป็นการช่วยเหลือกัน
It's couched as urgent economic aid, but we all know what that means.ถือเป็นการช่วยเหลือฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ แต่เราก็รู้ดีว่ามันคืออะไร
It'll be a test of great character in these last 20 minutes of this match.ถือเป็นการทดสอบที่ดีเลยนะครับ.. สำหรับการต่อเวลาอีก 20 นาทีนี้
It's a serious violation of the National Security Act.ถือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายรักษาความปลอดอย่างแรง
It's the ultimate status symbol.ถือเป็นการยกสถานะสูงสุด
This is an insult to my entire kingdom. She is not to be touched again.ถือเป็นการหมิ่นประมาทอาณาจักรของฉันเชียว เธอจะต้องไม่ถูกแตะต้องอีก
Gift for a giftถือเป็นการให้ของขวัญ
It's practically a rite of passage on the Upper East Side.ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทุกคนต้องข้ามผ่าน ในแถบอับเปอร์ อีสต์ ไซด์
See, I was thinking to keep me motivated for the foreseeable future, the business could invest in me to the tune of 50 grand.ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้ฉัน สำหรับอนาคตที่มองเห็นล่วงหน้าได้ ทางบริษัทควรลงทุนกับฉัน ด้วยจำนวนเงินห้าหมื่น
Good news, 'cause I'm a terrible writer.ถือเป็นข่าวดี เพราะผมเป็นนักเขียนที่ห่วย
Strong for one so young.ถือเป็นคนหนุ่มที่แข็งแกร่ง
They're an embarrassment to the wizarding world. All of them.ถือเป็นความน่าอดสูของโลกพ่อมดเรา ทุกคนเลย
Is it justice to answer one crime with another?ถือเป็นความยุติธรรมหรือ ที่จะตอบรับกับความผิดด้วยความผิด
This is not pass the secret doorถือเป็นความลับของชนเผ่าข้าเท่านั้น
Is classified.ถือเป็นความลับสุดยอด
Is of the utmost importance.ถือเป็นความสำคัญสูงสุด
A difficult task on short notice, yet--ถือเป็นงานยากเลยแค่ข้อมูลเล็กๆนี่
It's one of his best writings. The literary circle is buzzing about it.ถือเป็นงานเขียนชิ้นเอก ที่พูดถึงกันมากในวงวรรณกรรมเลยล่ะ
It's been, uh, dark days.ถือเป็นช่วงเวลาที่มืดมน
It is customary to kneel when surrendering to a king.ถือเป็นธรรมเนียมนะว่าต้องคุกเข่า đwo pé nťrrm nïmnà v'at·og xúk qã' เวลายอมจำนนกับกษ velayomjṃ nn kábkş
This particular certain point is very important-ถือเป็นประเด็นสำคัญที่-
All right. Got it.ถือเป็นประเพณี เข้าใจแล้ว
If so, wouldn't you say this was fate?ถือเป็นพรหมลิขิตก็ว่าได้ นั่นพี่หรือเปล่าน่ะ
Consider this a professional courtesy.ถือเป็นมารยาทในวงการก็แล้วกัน
As a reward for your efforts, I threw one to see.ถือเป็นรางวัลแห่งความพยายามแล้วกัน ฉันอยากดูว่าเธอจะทำยังไง
Call it a patriotic discount.ถือเป็นส่วนลดเป็นพิเศษ จากผู้รักชาติ
Your motions, should be fluid.ถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
Something that he absolutely didn't want to be discovered.ถือเป็นสิ่งของบางอย่างที่เขาไม่อยากให้ใครรู้
As a compliment to you.ถือเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับคุณ
That is your number one assignment, okay?ถือเป็นหน้าที่อันดับหนึ่งเลย
One of the hottest boogeyman I have ever seen, I mean...ถือเป็นหนึ่งในผีสาวที่น่ากินมาก
It is the largest aircraftถือเป็นอากาศยานในประเภทนั้นที่ใหญ่ที่สุด
And me. It'll be my pleasure.ถือเป็นเกียรติของผมจริงๆ ตอนนี้ออกไปได้แล้ว
It's really an honor to have the opportunity to drive you, Mr. Hughes.ถือเป็นเกียรติจริงๆ ที่ มีโอกาสได้ขับรถให้คุณครับ คุณฮิวส์
It's our honour to serve the emperor.ถือเป็นเกียรติที่เราจะได้ร่วมปกป้ององค์ฮ่องเต้
It's such an honor to meet you.ถือเป็นเกียรติที่ได้พบคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือเป็น
Back to top