ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงมรณกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงมรณกรรม*, -ถึงมรณกรรม-

ถึงมรณกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงมรณกรรม (v.) dead See also: die, pass away, perish Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงแก่มรณกรรม Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
ถึงมรณกรรม (v.) pass away See also: die (of a lord), die (used for those of the highest rank of conferred nobility) Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
ถึงมรณกรรม (v.) pass away See also: die (of a monk or novice) Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม, ถึงมรณภาพ, มรณภาพ Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
ถึงมรณกรรม (v.) pass away See also: die, dead, perish Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม, ถึงมรณภาพ, มรณภาพ Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
ถึงมรณกรรม (v.) pass away See also: die Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม, ถึงมรณภาพ, มรณภาพ Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
ถึงมรณกรรม (v.) pass away See also: die Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงมรณกรรม
Back to top