ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเงื่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเงื่อน*, -ต้นเงื่อน-

ต้นเงื่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเงื่อน (n.) outline See also: plot, scheme Syn. รูปความ, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเงื่อน
Back to top