ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีบ้านตีเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีบ้านตีเมือง*, -ตีบ้านตีเมือง-

ตีบ้านตีเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีบ้านตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. โจมตีเมือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีบ้านตีเมือง
Back to top