ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามืด*, -ตามืด-

ตามืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามืด (v.) blind Syn. ตาเสีย
ตามืด (adj.) blind Syn. ตาเสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you have made your point, Grand Maester.ตามืดบอด... ข้าว่าเข้าใจประเด็นเจ้าแล้วแหละ แกรนด์เมยสเตอร์
For unless I miss my guess we're in for one wild night.ตามืดมิดราวราตรี ตะไบฟันเป็นคมเขี้ยว
I feel you... And in that darkness when I'm blind.ฉันสัมผัสถึงเธอ แม้ในยามรัตติกาล ฉันตามืดบอด
He was so deadly in fact, that his enemies would go blind from overexposure to pure awesomeness.เขาน่ากลัวมาก จนศัตรูทุกคนดวงตามืดบอด เผชิญกับความน่าสะพรึงกลัว
You're too blind to see it, but I was striking the blow for all clones.ท่านตามืดบอดเกินกว่าจะมองเห็นมัน แต่ที่ข้าทำอย่างนี้ก็เพื่อพวกโคลนทั้งหมด
Asian,other asian,aretha,and shaft.ตี๋, หมวย, อารีธ่า และตามืด
I've never seen so many men make fools of themselves over somebody.ผมไม่เคยเห็นผู้ชายตามืดตามัว รุมหลงใครมากอย่างนี้มาก่อน
Why is Uther so blind to her true nature?ทำไมอูเธอร์ยังคงตามืดบอดต่อตัวตนแท้จริงของนาง
I think maybe you and Peter turn a blind eye.ผมคิดว่า บางทีคุณกับปีเตอร์ อาจกำลังตามืดบอด
Bloody fool.โอ้ย เจ้าคนโง่เง่าตามืดบอดเอ้ย
♪ And I'm not blind anymore ♪#และฉันไม่ได้ตามืดบอดอีกต่อไป#
Humans are easily blinded by their needs and desires.มนุษย์ตามืดมัวเพราะความโลภและกิเลส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามืด
Back to top