ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตากแห้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตากแห้ง*, -ตากแห้ง-

ตากแห้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตากแห้ง (v.) dry out
ตากแห้ง (adj.) dry
ตากแห้ง (v.) dry out
English-Thai: HOPE Dictionary
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
sundried(ซัน'ไดรดฺ) adj. (ผลไม้,เนื้อ) ตากแห้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dehumidify (vt.) ตากแห้ง Syn. freeze-dry Ops. moisten
desiccate (vt.) ตากแห้ง Syn. dehumidify, freeze-dry Ops. moisten
dessicate (vt.) ตากแห้ง See also: ทำให้แห้ง, คั่ว Syn. dry, shrivel Ops. moisten, wet
parch (vt.) ตากแห้ง See also: ทำให้แห้ง, คั่ว Syn. dessicate, dry, shrivel Ops. moisten, wet
desiccated (adj.) ซึ่งตากแห้งเพื่อถนอมอาหาร See also: ทำให้แห้ง
jerk (vt.) แล่เนื้อเป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปตากแห้ง
sundries (n.) ผลไม้ตากแห้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How does a 20-year-old boy die of exposure on a warm, summer night in Oregon, Dr Scully?ร่างของเขาถูกพบในป่า หลังจากที่หนีออกมาจากโรงพยาบาล หายไปเพียง 7 ชั่วโมงในเดือน กรกฎาคม ทำไม ชายอายุ 20 ปี "ตากแห้งตาย"
Herring and dried bonito!ปลาเฮริงกับปลาตากแห้ง!
Well, Ji-hwan says you will wash them again, for sure and told me to soak them and hang.อืม, จีฮวานบอกว่าเธอจะมาซักมันใหม่อย่างแน่นอน เค้าบอกลุงให้ทำมันให้เปียกแล้วตากแห้งเลย
This is the white powder that's on the persimmon pastryนี่คือปลน้ำตาลที่เกิดจากลูกพลัมตากแห้ง
You do smell like prunes.กลิ่นคุณเหมือนผลไม้ตากแห้ง
First responders said the vic looks like a beef jerky.คนตอบคนแรกบอกว่าเหยื่อ ดูเหมือนกับเนื้อวัวตากแห้ง
I'm going to focus on Mr. Jerky.ฉันจะไปสนใจกับ คุณตากแห้งแล้ว
This is where they dry-dock us when we're not killing japs.ที่นี่.. เค้าเอาเรามาตากแห้ง.. ตอนที่ไม่ได้ส่งไปฆ่าไอ้ยุ่น
Okay, well, this is the drying rack.โอเค เอ่อ นี่คือชั้นตากแห้ง
25 salted cod,15 dried capons and one smoked boar.ได้ปลาคอดเค็ม 25 ตัว ไก่ตอนตากแห้ง 15 ตัว และหมูป่ารมควันอีกตัวหนึ่ง
How many desiccated hybrids does it take to screw in a light bulb?ต้องใช้ไฮบริดตากแห้งสักกี่ตัว ถึงจะเปลี่ยนหลอดไฟได้น่ะ
One beef jerkified original.เนื้อดั้งเดิมตากแห้งชิ้นโต
When the palace attendant brings the dried persimmons, get up and personally accept them from the attendant.เมื่อนางกำนัลนำลูกพลับตากแห้งมา ขอให้เจ้านำลูกพลับนั้นมาให้องค์ชาย
It's dried persimmons, and I've already tasted them to make sure they were safe.นี่คือลูกพลับตากแห้ง ที่ผ่านการทดสอบพิษแล้วเพคะ
Ah, the dried persimmons are so white...อา ลูกพลับตากแห้งนี่สีขาวนี้
Your Highness, for my award please give me these dried persimmons.ฝ่าบาท เพื่อเป็นรางวัลแก่หม่อมฉัน... โปรดประทานลูกพลับตากแห้งนี้ด้วยเพคะ
Will these dried persimmons be enough?แค่ลูกพลับตากแห้งนี่ก็เพียงพอแล้วหรือ?
Do you think we have any of those-- what are those crackers with the, like, the sun-dried tomato and then they were kind of slightly peppery, but not too peppery.คุณว่า เรามีพวก-- เขาเรียกว่าอะไรนะ แครกเกอร์กับ ไอ้มะเขือเทศตากแห้ง
Well, neither is a desiccated Silas in our living room.อืม และก็ยังคงมีซากไซลัสตากแห้ง ในห้องนั่งเล่นของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตากแห้ง
Back to top