ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดศรีษะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดศรีษะ*, -ตัดศรีษะ-

ตัดศรีษะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดศรีษะ (v.) behead See also: decapitate, execute, chop off the head
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you cooperate and tell us what you know, I'll let you keep your filthy head!ถ้าเจ้าให้ความร่วมมือ และบอกสิ่งที่เจ้ารู้ออกมา, ไม่งั้นข้าตัดศรีษะโสโครกของเจ้า!
When I was a child, my brother was cut down right in front of me...ตอนที่ข้ายังเล็กอยู่, พี่ชายของข้าถูกตัดศรีษะ ตรงหน้าข้า...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดศรีษะ
Back to top