ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตราชั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตราชั่ง*, -ตราชั่ง-

ตราชั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราชั่ง (n.) balance See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight Syn. ตราชู, คันชั่ง, ตุลย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scale (n.) ตราชั่ง See also: เครื่องชั่ง Syn. balance, scale beam, stapel scale, steelyard
scale beam (n.) ตราชั่ง See also: เครื่องชั่ง Syn. balance, stapel scale, steelyard
stapel scale (n.) ตราชั่ง See also: เครื่องชั่ง Syn. balance, scale beam, steelyard
grain (n.) หน่วยมาตราชั่ง
Libra (n.) กลุ่มดาวตราชั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If it should appear to be going poorly...ถ้าเจ้าเห็นว่าตราชั่งเอียง...
So far our killer has given us three tableaus-- the intestines in the scale, the snakes victim, and the four horsemen.จนถึงตอนนี้ ฆาตกร ได้ทิ้งเบาะแสไว้สามภาพ ลำไส้บนตราชั่ง เหยื่องู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตราชั่ง
Back to top