ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาดฟ้าเรือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาดฟ้าเรือ*, -ดาดฟ้าเรือ-

ดาดฟ้าเรือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาดฟ้าเรือ (n.) deck See also: sundeck
ดาดฟ้าเรือ (n.) deck See also: sundeck
English-Thai: HOPE Dictionary
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
deck(เดค) {decked,decking,decks} n. ดาดฟ้าเรือ,ชุดไพ่,ชั้น. adj. ซึ่งมีชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป. vt. แต่งตัว,ประดับ,ทำให้ล้มลง,ให้มีดาดฟ้า
deck cabinn. ห้องเคบินบนดาดฟ้าเรือ
shipboard(ชิพ'บอร์ด) adj. บนเรือ,ใช้บนเรือ,กระทำบนเรือ.n. ดาดฟ้าเรือ,กราบเรือ,การอยู่บนเรือ,สภาพบนเรือ, on shipboard บนเรือ เรือเดินสมุทร
English-Thai: Nontri Dictionary
deck(n) ดาดฟ้าเรือ,ชั้น
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sun deck (n.) ดาดฟ้าเรือ
quarterdeck (n.) ดาดฟ้าเรือจากท้ายเรือไปยังกลางเรือ
afterdeck (n.) ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ
foredeck (n.) ส่วนหน้าของดาดฟ้าเรือ
on deck (idm.) บนดาดฟ้าเรือ
superstructure (n.) ด้านบนของดาดฟ้าเรือ
topside (n.) ด้านบนสุดเหนือดาดฟ้าเรือ Syn. deck
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Double decks. Fifty guns.ดาดฟ้าเรือสองชั้น ปืนใหญ่ห้าสิบกระบอก
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้
Well, Rose, we've walked about a mile around this boat deck... chewed over how great the weather's been and how I grew up... but I reckon that's not why you came to talk to me, is it?เราเดินรอบดาดฟ้าเรือนี้เป็นไมล์ๆ คุยเรื่องดินฟ้าอากาศแจ่มใส ผมเติบโตยังไง แต่คุณคงไม่ได้มาคุยเรื่องนี้ใช่มั้ย
Ready assault teams. All hands on deck.เตรียมทีมจู่โจมประจำการบนดาดฟ้าเรือ
I can't talk right now. Someone's here. I'll call you later.จนกระทั่งมัดกระทบกับประตูทางเข้าบนดาดฟ้าเรือ.
All right, go, on the deck, on the deck, on the deck! Now, go, go, go!ไปที่ดาดฟ้าเรือ ไปเร็วๆ
Of course, most of your shipmates are up on the blue deck.แน่นอนมีผู้โดยสารอีกหลายคน อยู่บนดาดฟ้าเรือ มันเป็น ชม.
All hands on deck!ทุกคนมาที่ดาดฟ้าเรือ!
In a few minutes I will give orders to unseal the decks.อีกไม่กี่นาที เราจะเปิดดาดฟ้าเรือ
Maybe some deck sealant.บางทีอาจมีสารตกผลึก บางอย่างบนดาดฟ้าเรือ
No sign of anyone on deck.ไม่มีร่องรอยคนอยู่บนดาดฟ้าเรือ
Or off the deck of a ship, have their way,หรือจากดาดฟ้าเรือ ไปกับพวกมัน
We found this below decks.เราเจอนี่ ห้องดาดฟ้าเรือ
(Kendall) Behind the deck. Port side.(เคนดอล) ด้านหล้งดาดฟ้าเรือ ทางกาบซ้ายของเรือ
You're not gonna believe what my father had hidden below decks.เธอจะต้องไม่เชื่อแน่ ว่าพ่อชั้นซ่อนอะไรไว้ใต้ดาดฟ้าเรือบ้าง
A Navy transport vessel was delivering supplies to Maui when a big storm hit, sending some of the cargo overboard.เรือขนส่งของกองทัพเรือ นำสัมภาระมาส่งที่เมาอิ เกิดพายุใหญ่ทำให้สิ่งของบางอย่าง ตกจากดาดฟ้าเรือ
All hands on deck! Gunners to their stations!ทุกคนพร้อมบนดาดฟ้าเรือ พลปืนประจำสถานี!
I could hear sounds all around me, up on deck, behind closed doors.ผมได้ยินเสียงอยู่รอบตัว บนดาดฟ้าเรือ ด้านหนังประตูที่ถูกปิดอยู่
He's on the deck upstairs.เขาอยู่บน ดาดฟ้าเรือ
Like I say, the cargo deck's the best place to look.เช่นเดียวกับผมพูดดาดฟ้าเรือบรรทุกสินค้าของ สถานที่ที่ดีที่สุดเพื่อหา.
Sir, the boat deck is manned and ready.เซอร์ดาดฟ้าเรือ เป็นบรรจุและพร้อมที่.
Okay, tonight is an all-hands-on-deck situation.โอเค คืนนี้ทั้งหมดจะร่วมมือกันที่ดาดฟ้าเรือ
I've spent enough time below deck to not be afraid of the dark.ข้าใช้เวลาเพียงพอในการอยู่ใต้ดาดฟ้าเรือ เพื่อมิให้เกรงกลัวต่อความมืด
Captain gave me a desk-drawer reprimand and two days swabbing the deck.กัปตันเรียกผมเข้าไปตำหนิ และให้ทำความสะอาดดาดฟ้าเรือสองวัน
He was here when I fell asleep, but I heard a noise, and when I got to the deck,เขายังอยู่ที่นี่ตอนฉันหลับไป แต่ฉันได้ยินเสียงบางอย่าง แล้วพอไปที่ดาดฟ้าเรือ
All non-essential personnel given F-6 status and in groups A through E need to report to the flight deck for relocation.คนที่ไม่มีหน้าที่ ที่อยู่ในสถานะ F6 และกลุ่ม A ถึง E ให้มารายงานตัวบนดาดฟ้าเรือ เพื่อทำการอพยพ
I say again, all non-essential personnel given F-6 status need to report to the flight deck.ย้ำอีกครั้ง ผู้ไม่มีภาระหน้าที่ ถูกตั้งสถานะ F6 ให้มารายงานตัวบนดาดฟ้าเรือ
So we'll close fast on her, hammer her well with our guns, and then take the fight to her decks.ดังนั้นพวกเราจะเข้าจู่โจมเรือลำนั้นอย่างรวดเร็ว ยิงถล่มเรือลำนั้นให้กระจุยด้วยปืนใหญ่ของเรา และจากนั้นยิงถล่มไปที่ชั้นดาดฟ้าเรือ
I watched you on the deck with the binoculars.ฉันเห็นพวกคุณอยู่บนดาดฟ้าเรือ กับกล้องส่องทางไกล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาดฟ้าเรือ
Back to top