ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชะรอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชะรอย*, -ชะรอย-

ชะรอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะรอย (adv.) possibly See also: perhaps, probably, maybe Syn. เห็นจะ, เห็นทีจะ, ท่าจะ, บางที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชะรอย
Back to top