ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จาบจ้วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จาบจ้วง*, -จาบจ้วง-

จาบจ้วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาบจ้วง (v.) encroach See also: intrude, trespass Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, having just met you I wouldn't go as far as calling you a cold-hearted bastard.เพราะเราเพิ่งเคยพบกัน ฉันจะไม่จาบจ้วงด่วนเรียกคุณ ว่าอีตาคนเลือดเย็นหรอก
No man, Persian or Greek, no man threatens a messenger.เจ้าจาบจ้วงองค์ราชินี
Did you just insult my old lady again?นี่นายเพิ่งพูดจาบจ้วง เมียของฉันอีกครั้งงั้นเหรอ
Now, if you begin to feel an intense and crushing feeling of religious terror at the concept don't be alarmed.ถ้าเขาชักจะรู้สึกขุ่นเคือง... ...และรู้สึกศาสนา กำลังจะถูกจาบจ้วงสั่นคลอน ...อย่าตกใจ
And I have offended you.หนูรู้ว่าหนูพูดจาบจ้วงคุณย่าไปหน่อย
Carl was attacking certain customers for no reason.คาร์ลจาบจ้วง ลูกค้าแบบไม่มีเหตุผลเลย
How we were stripped bare and subjected to examinations of the most disgusting, intimate nature.เราต้องถูกจับแก้ผ้า ตรวจอย่างอุบาทว์และจาบจ้วงที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จาบจ้วง
Back to top