ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่อนว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่อนว่า*, -ค่อนว่า-

ค่อนว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่อนว่า (v.) reproach intentionally See also: taunt, upbraid Syn. กระแนะกระแหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่อนว่า
Back to top