ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คอก*, -คอก-

คอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอก (n.) prison See also: jail, penitentiary Syn. คุก, เรือนจำ, ตาราง
คอก (n.) stable See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle) Syn. เล้า
คอก (v.) bent See also: deform
คอกช้าง (n.) an elephant-trapping pen
คอกพยาน (n.) witness-stand See also: bar
คอกม้า (n.) stable
คอกระเช้า (n.) round-necked sleeveless collar
คอกลม (n.) round neck
คอกะลาสี (n.) sailor collar
English-Thai: HOPE Dictionary
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
brood(บรูด) {brooded,brooding,broods} n. คอกหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,พันธุ์หนึ่ง,ชนิดหนึ่ง vi. กก (ไข่) ,ใช้ปีกโอบคุ้มกัน (ลูกสัตว์) ,ครุ่นคิด. adj. สำหรับไว้กกไข่
byre(ไบ'เออร์) n. คอกวัว,คอกปศุสัตว์
cattlepenn. คอกวัว,คอกสัตว์
cog(คอก) n. ซี่ล้อ,ฟันเฟือง,เดือยตัวผู้,คนผู้น้อยในหน่วยงานใหญ่,เรือลำเล็กที่ติดพ่วงเรือลำใหญ่ abbr. cognitive function test
cognition(คอกนิช'เชิน) n. การรับรู้,กระบวนการรับรู้ สิ่งที่เข้าใจหรือรู้,ความรู้ความเข้าใจ., See also: cognitive adj.
cognizable(คอก'นิซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถรับรู้หรือรู้ได้,ภายในขอบเขตอำนาจการพิจารณาของศาล, Syn. cognisable
cognizant(คอก'นิเซินทฺ) adj. ซึ่งมีพิจารณญาณ,ซึ่งรู้ถึง,ซึ่งรับรู้,ตะหนักถึง, Syn. cognisant
cognize(คอก'ไนซ) {cognized,cognizing,cognizes} vt. รับรู้,รู้ถึง,ตระหนัก,รู้., Syn. cognise
corral(คะแรล') {corraled,corraling,corrals} n. คอก,เพนียด,เล้า,กรง. vt. ใส่ไว้ในคอก (เพนียด/เล้า/กรง) ,จับกุม
cot(คอท) n. เปล,เตียงเล็ก,เตียงผ้าใบ,เตียงโยง,กระท่อม,คอก,กรง,ปลอกหุ้ม,ถุงนิ้วมือ, Syn. portable bed
cote(โคท) n. คอก,เล้า,กรง,กระท่อม,บ้านเล็ก ๆ
cowman(คาว'เมิน) n. คนเลี้ยงวัว,เจ้าของคอกปศุสัตว์ -pl. cowmen
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห
cribbing(คริบ'บิง) การล้อมคอก,
dichogamy(ไดคอก'กะมี) n. ภาวะที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียสุกในเวลาต่างกัน, See also: dichotomous adj.
discographer(ดิสคอก'ระเฟอะ) n. ผู้สะสมรายชื่อจานเสียง
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
hatch(แฮทชฺ') vt.,vi. ฟักไข่,กกไข่,ฟักออกมา,ผลิต,วางแผน. n. ประตูเล็กบนดาดฟ้าเครื่องบินหรือพื้น,ประตูน้ำ,คอกปลา, See also: hatchability n. hatchable adj. hatcher, Syn. devise,concoct,plot
hayloftn. เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา
heresy(เฮ'ระชี่) n. ศาสนานอกรีต,ผู้นำความคิดเห็นคิดนอกรีต, ความคิดนอกคอก, Syn. apostasy
heretic(เฮอ'ริทิค) n. ผู้นอกรีต,ผู้มีความคิดนอกคอก. adj. นอกรีต,นอกคอก,, Syn. sectary
heterodoxadj. ไม่เป็นไปตามทฤษฎี,นอกคอก
incognito(อินคอก' นิโท) adj., adv. ไม่ระบุนาม, ไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนาม. -n. ผู้ไม่เปิดเผยชื่อเสียง, การไม่เปิดเผยชื่อเสียง, นามแฝง
incognizable(อินคอก' นิซะเบิล) adj. ไม่อาจรู้ได้
incognizant(อินคอก' นิเซนทฺ) adj. ไม่รู้ถึง, ไม่รู้ตัว, มิได้คาดไว้., See also: incognizance n.
kennel(เคน'เนิล) n. บ้านสำหรับสุนัขอยู่,รังสุนัข,คอกผสมสุนัข. vt. ใส่ในรัง,สุนัข. vi. พักอาศัยในกุฏิสุนัข
kindle 2(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} v. ให้ผล,คลอดลูก n. คอกลูกสัตว์ (แมว กระต่ายหรืออื่น ๆ), Syn. bear,give birth
lexicographer(เลคซะคอก'ระเฟอะ) n. ผู้เขียนหรือรวบรวมพจนานุกรม
English-Thai: Nontri Dictionary
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
booth(n) แผงลอย,คอก
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
corral(vt) ใส่คอก,ล้อม,ขังกรง,ใส่กรง,ใส่เล้า,จับกุม
cote(n) เล้า,คอก,โรง,รัง,เพิง,กระท่อม,กรง
crib(n) เตียงเด็ก,เปล,ลัง,ถัง,คอก,ห้องเล็กๆ
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
heterodoxy(n) ความนอกศาสนา,ความคิดนอกคอก,ความนอกรีต
dung(n) มูลสัตว์,ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก,มูล
fence(n) รั้ว,คอก,เพนียด,เครื่องกั้น
fold(n) การพับ,คอก,การไขว้,ความล้มเหลว,การทบ
heresy(n) ความนอกศาสนา,บาป,ความคิดนอกคอก
heterodox(adj) นอกศาสนา,นอกคอก,นอกรีต,นอกทฤษฎี
hovel(n) กระต๊อบ,เพิง,คอกสัตว์,รังหนู
manure(n) ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก
paddock(n) คอกข้างสนามม้า
pariah(n) คนนอกคอก,คนชั้นต่ำ,พวกจัณฑาล
pen(n) ปากกา,อู่,เล้า,คอกสัตว์,ปลายปากกา,ลีลาการประพันธ์
pigsty(n) คอกหมู,เล้าหมู
polls(n) คอกลงคะแนน
pound(n) น้ำหนักเป็นปอนด์,เงินปอนด์,การทุบ,ที่คุมขัง,คอกสัตว์
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
snort(vi) โกรธ,แหว,ตะคอก
stall(n) แผงลอย,คอก,ที่นั่งตอนหน้าในโรงละคร
stockyard(n) คอกปศุสัตว์,ที่ซื้อขายพันธบัตร
yard(n) หลา,เพลาเรือ,สนาม,ลานบ้าน,คอกปศุสัตว์,ที่จอดรถ,กรมตำรวจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deviant, socialคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dock๑. คอกจำเลย (ในคดีอาญา)๒. คอกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barn Wastewater น้ำเสียคอกสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Bull in the Ringกระทิงแหกคอก [การแพทย์]
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chicken coop (n.) คอก See also: เล้า, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. farmyard
kraal (n.) คอก Syn. enclosure, pen
pen (n.) คอก See also: เล้า, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. farmyard, chicken coop
stall (n.) คอก See also: คอกสัตว์ Syn. cage, coop
cubicle (n.) คอกทำงาน See also: ห้องเล็กๆ ที่เกิดจากการใช้ผนังกั้น
yard (n.) คอกปศุสัตว์ See also: เล้า, คอก
stockyard (n.) คอกปศุสัตว์ชั่วคราว Syn. paddock
witness box (n.) คอกพยาน Syn. witness stand
witness stand (n.) คอกพยาน Syn. witness box
stable (n.) คอกม้า See also: โรงม้า Syn. corral, pen, shelter
run (n.) คอกล้อมสัตว์ Syn. coop, enclosure, pen
playpen (n.) คอกล้อมเคลื่อนที่ได้เพื่อให้เด็กเล็กเล่นหรือคลานภายใน Syn. outfield
cattle pen (n.) คอกสัตว์ Syn. cow pen
corral (n.) คอกสัตว์ Syn. cattle pen, cow pen
cow pen (n.) คอกสัตว์ Syn. cattle pen
crib (n.) คอกสัตว์
box (n.) คอกสำหรับคนดูในโรงละคร Syn. skybox
skybox (n.) คอกสำหรับคนดูในโรงละคร
rodeo (n.) คอกสำหรับจับปศุสัตว์ Syn. pen
Tom Thumb (n.) คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียม See also: ที่เก็บค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sorry, I'm always snarling at you!ขอโทษ ที่ฉันขู่ตะคอกเธออยู่เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it was not even her idea to put the peas in the coq au vin.แต่มันไม่ใช่ไปเดียเธอแท้ๆที่เติมถั่วลงใน คอก เออ แวง
I got a call from the Fox Creek Stables.ฉันได้รับแจ้งจาก คอก ฟอกซ์ ครีก
Fox Creek Stables! Repeat, Fox Creek Stables, officer down! Turn around!คอก ฟอกซ์ ครีก ย้ำ คอก ฟอกซ์ ครีก มีจนท.เสียชีวิต หันหลังไป วางมือไว้บนหัว
Your cubicle was cleaned out when you were fired.คอกทำงานของนายถูกรื้อไปหมดแล้ว ตอนที่นายโดนไล่ออก
Those pens could easily be modified.คอกพวกนั้นสามารถเอามาใช้ชั่วคราวได้
The teller cages are nicely protected, but your employees need to be more vigilant.คอกเจ้าหน้าที่ค่อนข้าง รักษาความปลอดภัยได้น่าดูชม แต่พนักงานของคุณต้อง ตาสับปะรดมากกว่านี้หน่อย
A cocktail of endorphins and my good friend lorazepam to keep you chill while I evaluate your Catherine-allergic ass.คอกเทลของเอนดอร์ฟิน และเพื่อนที่แสนดียาลอราซีแพม ที่จะทำให้คุณผ่อนคลาย ระหว่างที่ฉันประเมิน อาการแพ้เเคทเธอรีนบ้าๆของคุณ
Hair of the dog that done bit your ass.คอกเทลช่วยให้หายเมาค้างนะพวก
Fruit cocktail, with coconut shavings,คอกเทลผลไม้ กับมะพร้าวขูด
Buildings that could pass for stables, garages or workshops.ที่ดูเผินๆเหมือนคอกม้า โรงรถ หรือ โรงงานธรรมดาๆ
The neck was still strong too.และลำคอก็ยังคงแรงด้วย
How the hell did you get out of that pigsty?นายหนีออกจากคอกหมูนั่น ได้ยังไง?
They're coming from the shires Coming from the byresพวกเขามาจากคอกวัว พวกเขามาจากเมืองและเมือง
Come to my house Sunday morning. My name is Vitelli.มาที่บ้านในเช้าวันอาทิตย์ของฉัน ชื่อของฉันคือคอกหมู
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน
Rickles, open the gates. Steel, shove 'em in there.ริคเกิล ไปเปิดประตูคอก สตีล ยัดพวกมันเข้าไป
You're taking a leak in some filthy public urinal, and the man in the next stall leans across and asks you about God, or Kafka, or freedom versus responsibility.คุณกำลังการรั่วไหลในบางปัสสาวะสาธารณะสกปรก และคนที่อยู่ในคอกต่อไปชะโงกข้ามและถามคุณเกี่ยวกับพระเจ้าหรือคาฟคา หรือเสรีภาพกับความรับผิดชอบ
Hey, Mikey, did you ever think about what Splinter said tonight?เฮ้กี้คุณไม่เคยคิดเกี่ยวกับสิ่งแตกคอกล่าวว่าคืนนี้?
What are you going to do? Fight with Jimmy Conway?นายจะเอายังไง แตกคอกับจิมมี่ คอนเวย์เหรอ?
Your quarters are in the stables from now on.นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป แกต้องนอนในคอกม้า
We're gonna have a big vegetable patch and we're gonna have a rabbit hutch.เราจะมีสวนผักใหญ่ มีคอกกระต่าย
George, this mule has a sore foot. Lead her back to the stableจอร์จ ล่อตัวนี้ขาเจ็บ จูงมันไปทีคอก
I could easily build a few hutches and you could feed 'em alfalfa.ฉันสร้างคอกขึ้นมาสองสามคอกได้ และนายก็เลี้ยงมันด้วยต้นอัลฟัลฟ่า
You fill up that sack and you bring it in and you put it in the rabbit cage.นายเอาใส่ในกระสอบจนเต็ม เอามันมาแล้ว เทลงไปในคอกกระต่าย
You can't get up in the morning, you're tired all day, you're moody, and your room's like a pigsty,ลูกตื่นสาย เหนื่อยทั้งวัน แล้วก็หงุดหงิดตลอดเวลา ห้องก็รกอย่างกับคอกหมู
I remember when I used to sleep in this cot.ฉันจำได้ว่าเคยนอนในคอกเด็กนี่เหมือนกัน
We're planning to turn it into the camp stables.เราจะปรับเป็นคอกม้า แค่บ้านมากกว่า
Women branded by men are like cattle waiting to be slaughtered.ผู้หญิงถูกตีตราโดยผู้ชาย เหมือนสัตว์ในคอกรอโดนเชือด
Bring me another mai tai!ของานคอกเทลชั้นสักงาน!
I've just come from the stables.ข้าเพิ่งกลับจากคอกม้า
Why must you yell?ทำไมคุณต้องตะคอกด้วยนะ?
He hears everything as a yell.เขาได้ยินทุกอย่างว่าเป็นการตะคอก
On anyone's yeII-o-meter, that was a yell.ใครก็ตามที่ ตะคอก ใกล้ ๆ นั่นแหละตะคอก
Was that a yell?คุณว่าตะคอกหรือเปล่า?
He didn't hear it as a yell.เห็นไหม เขาไม่ได้ยินเสียงตะคอกซะหน่อย
His mom was a yeller. He still hears her.แม่ของเขาชอบตะคอก ก็เลยคิดว่าได้ยินเสียงของแม่ตะคอกอยู่
Never underestimate the power of denial. What the hell do you think you're doing?ไม่เคยเข้าใจถึงพลังของการแหกคอก # มันต้องมีทางออกสักทาง #
If I tell him the meeting's on... you'll have to go to the top of Beachwood Canyon... and there's a corral up there where he'll be.ถ้าฉันบอกเขาว่า คุณตกลงที่จะพบเขา คุณจะต้องขึ้นไปที่ยอด ของ บีชวู๊ด แคนย่อน มีคอกม้าอยู่อันหนึ่งบนนั้น และเขาจะอยู่ที่นั่น
And that would be.......และก็คอกเทลปู ของผมก็ไก่และก็สลัด
It shouldn't be that difficult finding volunteers.ฉันจะเข้าไปในคอกผสมพันธ์ ทำอะไรเล็กๆน้อยๆหน่อย

คอก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คอก
Back to top