ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความคลุมเครือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความคลุมเครือ*, -ความคลุมเครือ-

ความคลุมเครือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคลุมเครือ (n.) ambiguity See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity Syn. ความไม่กระจ่าง, ความไม่แน่ชัด Ops. ความแน่ชัด, ความชัดเจน
English-Thai: HOPE Dictionary
fog(ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควันหมอก,ความยุ่งเหยิงใจ,ความคลุมเครือ,ฟ้ามัว vt. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้เกิดฟ้ามัวขึ้น,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งง. vi. ปกคลุมไปด้วยหมอก
laxation(แลค'ซะเชิน) n. ความหย่อน,ความหละหลวม,ความไม่แน่ชัด,ความคลุมเครือ,การถ่ายอุจจาระ, Syn. loosening
night(ไนทฺ) n. กลางคืน,ความมืด,ความคลุมเครือ,โชค ไม่ดี,การไม่รู้, -Phr. (night and day ไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่สิ้นสุด)
obscurantism(อับสคิว'รันทิสซึม,ออบสคิวแรน'ทิสซึม) n. การปิดบัง,ความคลุมเครือ,ความไม่เด่นชัด
obscurity(อับสเคียว'ริที) n. ความคลุมเครือ,ความไม่ชัดแจ้ง,ความมืดมัว,ความไม่มีชื่อเสียง,ความสับสน,สิ่งที่ไม่เด่นชัด,ผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง, Syn. ambiguity,dimness
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision
English-Thai: Nontri Dictionary
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก
night(n) กลางคืน,ยามวิกาล,ยามราตรี,ความมืด,ความคลุมเครือ
obscurity(n) ความคลุมเครือ,ความมืดมน,ความไม่มีชื่อเสียง
shadiness(n) ความมืด,ความร่ม,ความลึกลับ,ความคลุมเครือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dimness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง Syn. blur, fuzziness Ops. clearness
fuzziness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง Syn. blur, dimness Ops. clearness
indistinctness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง Syn. blur, dimness, fuzziness Ops. clearness
opacity (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่ชัดเจน Syn. obscurity
vagueness (n.) ความคลุมเครือ See also: ความไม่แน่นอน, ความไม่ชัดเจน Syn. ambiguity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And as these shadows fallความคลุมเครือต่างๆเจือจางลง
And this mystery only leads to doubtความคลุมเครือนี้ นำไปสู่ความครางแครงใจ
Darkly illuminating in a manner which allows us to laugh defiantly into the yawning abyss?ความคลุมเครือแบบนี้ เหมือนเรายืนหัวเราะบนหน้าผา
Understand this-- I detest you.ก็ขออภัยสำหรับความคลุมเครือแล้วกัน เข้าใจไว้ด้วยว่า..
Whatever the technical jargon, it seems clear that anyone, even someone without any credentials, can make one voice sound like another.อะไรก็ตามทีจากความคลุมเครือ ทางด้านเทคนิค มันก็ได้ให้ความกระจ่างชัด กับทุกคนแล้ว ถึงแม้จะมีใครสักคน ที่ไม่ได้มีปริญญาโดยตรง
Maybe it's the ambiguouslyอาจจะยังมีความคลุมเครืออยู่
This whole place reeks of moral ambiguity.กลิ่นความคลุมเครือทางศีลธรรมฟุ้งไปหมด
And now, after much fear and uncertainty, those passengers are going home.บัดนี้ หลังจากความกลัวและความคลุมเครือ ผู้โดยสารเหล่านั้นกำลังกลับบ้าน
This, Mr. Compton... is where things get a bit tricky.นี่ คุณคอมพ์ตัน ที่ไหนก็ตามที่มีความคลุมเครือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความคลุมเครือ
Back to top