ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดเคือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดเคือง*, -ขัดเคือง-

ขัดเคือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดเคือง (v.) be indignant See also: be annoy, be angry, resent, infuriate Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, เคืองขัด
ขัดเคืองใจ (v.) be irritated See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen Syn. เคือง, ขัดเคือง
English-Thai: Nontri Dictionary
invidious(adj) ขัดเคือง,น่าริษยา,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอหน้า,แสลงหู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grating (adj.) ขัดเคือง See also: ไม่พอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm so sorry to bother you with these trivial details, but it's a simple yes or no.ผมขอโทษที่ต้องทำให้คุณขัดเคือง ด้วยเรื่องเล็กน้อยพวกนี้ แต่ก็แค่ตอบว่าได้ หรือ ไม่ได้
So ask pardon, if today I seemed vexed.ฉะนั้นหากวันนี้ข้าทำให้ขัดเคือง ข้าขออภัย
Is that what pains you?นั่นรึที่เจ้าขัดเคือง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดเคือง
Back to top