ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ของแข็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ของแข็ง*, -ของแข็ง-

ของแข็ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของแข็ง (n.) solid See also: hard thing Ops. ของเหลว
English-Thai: HOPE Dictionary
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า
slurry(สเลอ'รี) n. ส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง,น้ำที่ข้น,น้ำเลน vt. ทำส่วนผสมดังกล่าว
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
solidify(ซะลิด'ดะไฟ) vt.,vi. ทำให้เป็นของแข็ง,กลายเป็นของแข็ง,, See also: solidifiable adj. solidification n. solidifier n., Syn. harden
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.
English-Thai: Nontri Dictionary
incrust(vt) บุด้วยของแข็ง,หุ้ม,เลี่ยม,ห่อหุ้ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Settleable Solids ของแข็งจมตัวได้ สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Solidของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bitumenยางมะตอยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปะปนกัน เกิดตามธรรมชาติในรูปของของแข็งหรือของเหลว และละลายได้ในสารละลายคาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbondisulphide) ตัวอย่างเช่น น้ำมันดิน (tar) แอสฟัลต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องกลซึ่งใช้แรงหนีศูนย์กลางในการแยกของ เหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ [สิ่งแวดล้อม]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dyestuff, Solidสีที่เป็นของแข็ง [การแพทย์]
Electronอิเลกตรอนพาหะที่เคลื่อนที่ผ่านไปในผลึกของของแข็งเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Flammable ติดไฟได้ ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือ แก๊ส ซึ่งติดไฟได้โดยง่าย และสามารถเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว [สิ่งแวดล้อม]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Freezing Point จุด-ขีดเยือกแข็ง อุณหภูมิซึ่งของเหลวเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็ง ภายใต้ภาวะที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Fume ไอควัน อนุภาคของแข็งเกิดจากก๊าซควบแน่น เช่น จากการระเหยของสารที่หลอมละลายและมักเกิดควบคู่ไปกับปฏิกิริยาทางเคมี [สิ่งแวดล้อม]
gelเจล, คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง มีอนุภาคของของแข็งกระจายเป็นโครงตาข่ายอยู่ทั่ว ๆ ไปในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น วุ้น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hardening การทำให้แข็ง กระบวนการทางเคมี เพื่อผสมของเสียและทำให้เป็นของแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Infiltration การแทรกซึม การที่ของเหลวแทรกตัวเข้าไปอยู่ในของแข็ง เนื่องจากเนื้อในของของแข็งมีช่องว่างหรือรูพรุน ตัวอย่างเช่น การที่น้ำเข้าไปอิ่มตัวอยู่ได้ ในกระดาษซับหรือในดินในหินบางชนิด [สิ่งแวดล้อม]
Kipp's apparatusเครื่องสำเร็จของคิปป์, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับของแข็งโดยใช้ปริมาณของแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยา เช่น การเตรียมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับไอออน(II)ซัลไฟด์ ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lithosphereธรณีภาค, ส่วนที่เป็นของแข็งของเปลือกโลกนอกเหนือไปจากอุทกภาคและบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magma หินหนืด สารเหลวร้อนเกิดตามธรรมชาติอยู่ภายในโลก สามารถเคลื่อนตัวไปมาได้ในวงจำกัด อาจมีของแข็งเช่นผลึกและเศษหินแข็ง และ/หรือก๊าซ รวมอยู่ด้วยหรือไม่มีเลยก็ได้ เมื่อแทรกดันขึ้นมา หรือพุพุ่งออกสู่ผิวโลกแล้ว จะเย็นและแข็งตัวเกิดเป็นหินอัคนี [สิ่งแวดล้อม]
Medicinal Agents, Solidตัวยาเป็นของแข็ง [การแพทย์]
Melting Point จุด-ขีดหลอมตัว อุณหภูมิของวัตถุใด ๆ ขณะที่เปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลว อุณหภูมินี้จะเกี่ยวข้องกับความกดดันด้วย [สิ่งแวดล้อม]
paraffinsพาราฟิน, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในอนุกรมพาราฟินหรือแอลเคน สูตร เคมีทั่ว ๆ ไป คือ CnH2n+ 2 มีทั้งอยู่ในสถานะแก๊ส ของเหลวและของแข็ง พวกที่เป็นของแข็งและมีจุดหลอมเหลว 50 - 60°C นิยมเรียกว่าขี้ผึ้งพาราฟิน ซึ่งใช้ทำเทียนไข กระดาษไขและน้ำมันขัดพื้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Particulate ฝุ่น อนุภาคของแข็งที่สามารถฟุ้งกระจาย ปลิว หรือ ลอยอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Phase เฟส สภาวะ ช่วง สภาวะของสาร (การเป็นของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ) ช่วงระยะเวลา เป็นขั้นตอน [สิ่งแวดล้อม]
precipitateตะกอน, สารที่อยู่ในวัฏภาคของของแข็ง ซึ่งไม่ละลายและสามารถแยกตัวออกจากสารละลายหรือของเหลวนั้นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rock หิน มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หินอัคนี (igneous rock) หินชั้นหรือหินตะกอน (sedimentary rock) และหินแปร (metamorphic rock) [สิ่งแวดล้อม]
Saturation การอิ่มตัว สภาวะของสารไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่มีสารเจือปนในปริมาณมากที่สุด และไม่สามารถเติมสารลงไปได้อีกโดยให้อยู่ในสภาวะเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Sludgeกากตะกอนของแข็งที่แยกออกจากน้ำ หรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ; ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีทางเคมีและตกตะกอน ; กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Solvent ตัวทำละลาย หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ของเหลวที่ละลายสารอื่น อาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ตัวทำลายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสารละลาย หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของเหลวที่ใช้ในการละลายสาร [สิ่งแวดล้อม]
Precipitation น้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า น้ำในลักษณะของเหลว หรือของแข็งรูปผลึก หรือของแข็งอสัณฐาน (amorphous) ซึ่งเกิดจากก้อนเมฆบนท้องฟ้าแล้วตกลงมายังพื้นโลก เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ ฯลฯ หรือน้ำที่ตกจากฟ้าลงสู่ดินไม่ว่าจะมีภาวะ เป็นน้ำหรือน้ำแข็ง เช่น ฝนละออง ฝนธรรมดา หิมะ และลูกเห็บ ลักษณะของหยาดน้ำฟ้าดังกล่าวแล้วแตกต่างไปจากเมฆ หมอก น้ำค้างแข็ง และไอน้ำ หรือน้ำแข็งในรูปอื่นๆ ตรงที่หยาดน้ำฟ้าจะต้องตกจากบรรยากาศถึงพื้นดิน การวัดปริมาณของหยาดน้ำฟ้าใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับการวัดฝน ถ้าหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในเครื่องวัดนั้นมีลักษณะเป็นน้ำแข็ง ต้องทำให้ละลายตัวเป็นน้ำเสียก่อนแล้วจึงวัดปริมาณของน้ำนั้นออกมาด้วยการ เทียบเป็นความสูง คือเป็นเซนติเมตร หรือเป็นนิ้วเช่นเดียวกับการวัดฝน (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentตะกอนหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของแข็งที่ตกจมจากสภาพการแขวนลอยในของเหลว / สสาร หรือสารอินทรีย์ที่เคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากกระแสลมหรือกระแสน้ำพัดผ่านและตกอยู่ตามผิวโลกไม่ว่าจะอยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม [สิ่งแวดล้อม]
stateสถานะของสาร, ความเป็นอยู่ของสารนั้น ๆ มีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vaporization การระเหยไอ กระบวนการซึ่งสาร เช่น น้ำ เปลี่ยนสถานะจากของเหลวหรือ ของแข็งกลายเป็นไอ [สิ่งแวดล้อม]
Volatilization การทำระเหยง่าย การไล่สารระเหยง่าย เช่น ไอ ของแข็งหรือของเหลวโดยการทำให้ร้อน [สิ่งแวดล้อม]
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
waxไข, เอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่กลีเซอรอล มีอยู่ทั้งในสถานะของเหลว เช่น ไขปลาวาฬ  ในสถานะของแข็ง เช่น ขี้ผึ้ง เทียนไข เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concretion (n.) ของแข็ง Syn. solid
fixed shape (n.) ของแข็ง Syn. mass, solid body
solid (n.) ของแข็ง Syn. mass, fixed shape, solid body
solid body (n.) ของแข็ง Syn. mass, fixed shape
become solid (vi.) กลายเป็นของแข็ง
block (n.) ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
block in (phrv.) ถมด้วยอิฐหรือของแข็ง
coalesced (adj.) ที่กลายเป็นของแข็ง
concrete (adj.) ที่กลายเป็นของแข็ง Syn. coalesced
concretion (n.) สภาพที่เป็นของแข็ง Syn. solidifying
descale (vt.) ล้างของแข็งสีขาวที่ติดอยู่ตามท่อ
entrain (vt.) นำพา (อนุภาคของแข็ง, ฟองอากาศ, หยดน้ำ) ให้ไหลไปตามกระแสของของเหลว (ทางเคมีฟิสิกส์)
fixation (n.) ขบวนการที่ก๊าซเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง
melt away (phrv.) ละลายหายไป (น้ำแข็ง,ของแข็ง)
plug up (phrv.) อุดด้วย (ของแข็ง)
semisolid (adj.) กึ่งของเหลวและของแข็ง
shore up (phrv.) ค้ำด้วยเสาหรือของแข็ง
slurry (n.) ส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง เช่น ซีเมนต์
solid flat area (n.) พื้นผิวที่เป็นของแข็ง See also: บริเวณที่ราบแข็ง
solidify (vi.) กลายเป็นของแข็ง Syn. become solid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need somebody solid and who else better to go to?ฉันต้องการใครสักคนที่เป็น ของแข็ง และผู้อื่นที่ดีกว่าที่จะไป?
Solid. Advise on target.ของแข็ง คำแนะนำเกี่ยวกับ เป้าหมาย
"A solid." This isn't about Block, though.ของแข็ง. นี่ไม่ใช เกี่ยวกับบล็อกแม้ว่า.
Solid comfort.ความสะดวกสบายที่เป็น ของแข็ง
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.แต่ละเหยื่อแขวนหัวลงกับขา ของเบ็ดภายในปลาเหยื่อ เชื่อมโยงและเย็บเป็นของแข็ง
That's ugly shit. Wear solids. You look slimmer on camera.ที่อึที่น่าเกลียด สวมใส่ของแข็ง คุณดู slimmer ในกล้อง
It looks good. I like you in solids.มันดูดี ฉันต้องการให้คุณในของแข็ง
We're in some serious fucking trouble here.เรากำลังเจอของแข็งที่นี่
It takes a liquid form as running water, gaseous as vapor, or solid as ice.คือน้ำในรูปของของเหลว แก๊ส ในรูปไอน้ำ หรือของแข็ง ในรูปน้ำแข็ง
So put your hands down my pants and you'll be feeling nutsเอามือเธอวางลงมาที่กางเกงฉัน Nแล้วเธอจะเจอของแข็ง
And washers and nuts and bolts and screws and whatever little pieces of metal we can think of that is galvanized.สิ่งที่เป็นชิ้นเล็กๆที่ทำมาจากโลหะ สิ่งที่เราใช้แทนสังกะสี จะต้องมีสังกะสี หรือสังกะสีที่เป็นของแข็ง
It has to be galvanized or solid zinc.- สังกะสีที่เป็นของแข็ง ใช่แล้ว - แล้วเอามาให้ฉัน
THERE WAS BLUNT-FORCE TRAUMA TO HER HEAD,ศีรษะเธอถูกทุบด้วยของแข็ง
Can't you get your cock hard any more, old man?ทำให้ของแข็ง ไม่ได้แล้วหรือไง ป๋า?
From his tissues, it appears to cause a chemical reaction on the cellular level that both solidifies the water in his cells and emitted massive energy, which shattered the body.จากเนื้อเยื่อของเขา มันบอกถึงสาเหตุ ปฏิกริยาทางเคมี ที่ระดับกลุ่มเซลส์ กลายเป็นของแข็ง ทั้งในส่วนที่เป็นของเหลวในเซลส์
It has hard edges and a reflective surface.มันเป็นของแข็ง และผิวมันสะท้อนแสง
It's a solid, it's a liquid it's a visco-elastic polymer made of polypeptide chains, but you eat it.มันเป็นทั้งของแข็ง เป็นทั้งของเหลว มันคือสารประกอบพอลิเมอร์ยืดหยุ่นได้ ที่มีโครงสร้างแบบโพลีเปปไทด์ แถมกินได้ด้วย..
This fracture was made by a blunt object striking her face at an almost 90-degree angle.รายแตกนี่ถูกทำของแข็งตีโดยตรง ทุบที่หน้าเธอด้วยมุมประมาณ 90 องศา
Saw Hatch go from a solid to a liquid.เห็น แฮช เปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลว
And recondense it to a solid state.แล้วพอกพูนมันให้กลับมาเป็นของแข็ง
You said your mother went from a solid to a vapor.คุณพูดว่าแม่ของคุณเปลี่ยนสถานะ จากของแข็งเป็นไอ
IF AND WHEN A WIMP BUMPS INTO ONE OF THE GERMANIUM ATOMS.ภายในฟุตอีกหลายที่ทำ จากโลหะที่เป็นของแข็ง และป้องกันพลาสติกหนัก
HOWEVER, IF I COOL THIS CRYSTAL DOWN TO VERY NEAR ABSOLUTE ZEROเจอร์เมเนียมของแข็ง พวกเขากำลังออกแบบมาเพื่อรับ ตะคุ่มของการสั่นสะเทือน
At the dawn of the 20th century, it was believed that if atoms existed at all, they were either empty shells or solid little balls.ก็เชื่อว่าถ้าอะตอมมีอยู่ในทุกคน พวกเขามีทั้งหอยว่างเปล่าหรือลูก เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นของแข็ง
When certain kinds of particles interact with the field, that interaction is what gives those particles mass.ถ้าทฤษฎีฮิกส์ 'กลายเป็นจริง ในที่สุดเราก็อาจจะเข้าใจ ว่าทำไมสิ่งที่เป็นของแข็ง
But how do we take that which appears solid and have it burst into flames?แล้วจะต้องทำยังไงให้ของแข็ง ลุกไหม้ขึ้นเป็นไฟ
This is solid. I just wanted to be sure.นี่เป็นของแข็ง ฉันอยากให้แน่ใจ
It's what keeps us solid.ซึ่งนั่นทำให้เราเป็นของแข็ง
She was bludgeoned. Was it with a hammer?เธอถูกฟาดด้วยของแข็ง น่าจะเป็นค้อนรึเปล่า?
A girl dead in the bathtub, a mom pushed and bludgeoned--เด็กสาวตายในอ่างอาบน้ำ แม่ถูกผลักและตีด้วยของแข็ง
It means she was hit so hard, they dented her skull.หมายความว่าเธอถูกตีด้วยของแข็ง พวกนั้นตีหัวเธอ
Why were you frying frozen garlic bread anyway, doofus?-ทำไมเธอทอดของแข็ง ยัยทึ่ม
The M.E. has determined that the cause of death was blunt force trauma to the head before the storms hit.หน่วยชันสูตรบอกว่าสาเหตุการตาย ถูกกระแทกโดยของแข็ง ที่หัว ก่อนที่พายุจะมา
'He wasn't shot, 'he was killed by a single blow to the back from a blunt instrument, 'which then magically disappeared, along with the killer.'เขาไม่ได้ถูกยิง เขาถูกฆ่าจากการถูกของแข็งตีเข้าข้างหลัง ซึ่งหายไปเฉยๆ เหมือนมีเวทย์มนต์ พร้อมๆ กับฆาตกร
Hound, form a welcome party for any Baratheon troop that manages to touch solid ground.Hound, รูปแบบงานเลี้ยงต้อนรับ สำหรับการใด ๆ ทหาร Baratheon ที่จัดการที่จะสัมผัส พื้นยังไม่มีข้อความที่เป็นของแข็ง
It's rusty, but solid.มันเป็นสนิม! แต่ก็เป็นของแข็ง
Her face was too dreadful to forget." What should we do, Shinohara sensei?"เธอตีหัวของเขาด้วยของแข็งอย่างแรง ใบหน้าของเธอน่ากลัวเกินกว่าจะลืมได้
That's what a solid front end feels like, but you didn't make one, so when Frank Randall's car hit the divider at 50 times the force that you just felt, it crumpled and split him in half.นั่นคือของแข็งที่ปลายด้านหน้า รู้สึกรึยัง แต่คุณก็ไม่ได้ทำสักอัน ดังนั้น เมื่อรถของแฟรงค์ แรนดาลชนกับที่กั้น
Your boy was into something bad, worse than usual.ลูกคุณไปเจอของแข็งเข้า เลวร้ายกว่าเดิม
They claim to be abducted, encased in this... in this solid, glowing container, and then deposited into this landfill.อ้างว่าถูกลักพาตัว แล้วถูกห่อหุ้มด้วยของแข็งที่เรืองแสงได้ จากนั้นก็ถูกฝังไว้ในหลุมขยะ

ของแข็ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ของแข็ง
Back to top