ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ของเทียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ของเทียม*, -ของเทียม-

ของเทียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของเทียม (n.) fake See also: counterfeit, artificial goods Syn. ของปลอม, ของเก๊ Ops. ของแท้, ของจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
imitation(อิมมิเท'เชิน) n. การเลียนแบบ,การลอกแบบ,ของเลียนแบบ,ของเทียม,ของปลอม, Syn. duplicate,replica
sham(แชม) n. การปลอมแปลง,การหลอกลวง,การแสร้ง,มารยา,การตบตา,ผู้หลอกลวง,ผู้ตบตา,นักต้ม,ของเทียม,ของหลอก,สิ่งปกคลุมให้ดูแตกต่างกันไป adj. ปลอมแปลง,หลอกลวง,แสร้ง,เก๊,เทียม,ทำให้ดูแตกต่างไป vt.,vi. เลียนแบบ,แสร้งทำ,แสร้งเป็น.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ersatz (adj.) ซึ่งเป็นของเทียม See also: ซึ่งทำขึ้นมาเลียนแบบ Syn. artificial, counterfeit, synthetic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We still have this varnish that doesn't configure, but... but we can run comparison tests and see if this is the source of the copy.เรายังคงมีปัญหาเรื่องน้ำมันเคลือบ ที่ยังระบุไม่ได้ แต่... แต่เราสามารถทดสอบเปรียบเทียบได้ว่า นี่คือต้นแบบของของเทียมหรือเปล่า
Our souls are not artificial.วิญญาณเราไม่ใช่ของเทียม
We must prepare oneself to live in an artificial world where some representatives of every species they would be preserved in reservations of animals,เราต้องเตรียมพร้อม สำหรับของเทียม ที่ตัวอย่างสัตว์แต่ละประเภท ถูกเก็บไว้ในสวนสัตว์
Does she know you're not a... A real boy?เธอรู้หรือเปล่า ว่านายน่ะ มันของเทียม
Being an original. not a duplicate. Not a knock-off.เป็นของแท้ ไม่ใช่ของเทียม ไม่ใช่ของห่วยๆ
We confirmed it with an appraiser.เราตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่ามันเป็นของเทียม
THANK GOD IT'S A PROSTHESIS. Hello?(โชคดีที่มันเป็นของเทียม)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ของเทียม
Back to top