ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก๊าซปิโตรเลียมเหลว*, -ก๊าซปิโตรเลียมเหลว-

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (n.) liquid propane gas See also: LPG, LNG, liquid natural gas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
Back to top