ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การรวม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การรวม*, -การรวม-

การร่วม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร่วม (n.) connection See also: joining Syn. การติดต่อ
การร่วมทุน (n.) co-investment See also: joint stock company
การร่วมประเพณี (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมรส, การร่วมรัก
การร่วมประเวณี (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมเพศ, การเสพสังวาส, การร่วมรส
การร่วมประเวณี (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การสู่สม, การได้เสีย, การร่วมรัก
การร่วมประเวณี (n.) sexual intercourse See also: carnality Syn. การร่วมสังวาส
การร่วมมือ (n.) cooperation
การร่วมมือ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ
การร่วมรส (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การเสพสังวาส
การร่วมรส (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรัก
การร่วมรัก (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรส
การร่วมรัก (n.) intercourse See also: sexual intercourse Syn. การสู่สม, การได้เสีย, การร่วมประเวณี
การร่วมสังวาส (n.) sexual intercourse See also: carnality Syn. การร่วมประเวณี
การร่วมเพศ (n.) intercourse See also: having sex, copulation Syn. การร่วมประเวณี, การเสพสังวาส, การร่วมรส
การร่วมเพศ (n.) sexual relations See also: sexual intercourse, having sex Syn. เซ็กซ์
การร่วมแรง (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ
การร่วมแรงร่วมใจ (n.) harmony See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport Syn. ความสามัคคี
การร่วมแรงร่วมใจ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การช่วยเหลือ
การร่วมใจ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ
English-Thai: HOPE Dictionary
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
agamic(อะแดม' มิค) adj. ไร้เพศ, เกิดขึ้นโดยไม่มีการร่วมเพศ., Syn. agamous
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
ass(แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool,donkey,dolt)
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
bestiality(เบสชชะแอล'ลิที) n. ลักษณะสัตว์ป่า,ความหื่นกระหายของสัตว์ป่า,การร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์, Syn. brutality
buggeryn. การร่วมเพศทางทวารหนัก,การ่วมเพศกับสัตว์
cahoots(คะฮูทซ') n. หุ้นส่วน,การร่วม
co-operation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
co-operative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance
coeditorn. บรรณาธิการร่วม
cohesion(โคฮี'เชิน) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การร่วมกัน
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
commerce(คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า,การพาณิชย์,การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ความรู้หรืออื่น ๆ) ,การร่วมประเวณี
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน,การเข้าร่วม,การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,นิกายศาสนา,กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน,การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) ,พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse,fellowship,asociation,afinity
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
compotation(คอมพะเท'เชิน) n. การร่วมดื่มกัน
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity,harm
condominium(คอนดะมิน'เนียม) n. การร่วมกันควบคุมหรือปกครอง,รัฐบาลร่วม,บ้านอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้อยู่มีกรรมสิทธิส่วนตัวของแต่ละห้องอาพาร์เม้นท์,ตึกอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว -pl. -niums
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ,สหพันธ์,กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance,conspiracy,bloc,syndicate
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม,ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม,สันนิบาตหรือพันธมิตร,กลุ่มรัฐที่รวมกัน,The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism,confederationist,confederal
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
consanguinity(คอนแซงกวิน'นิที) n. การร่วมสายโลหิตเดียวกัน,การมีบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. kinship
conspiracy(คันสเพอ'ระซี) n. การกบฏ,การสมคบร่วมคิด,การร่วมกันกระทำ., See also: conspirative,conspiratorial,conspiratory adj., Syn. plot
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
cooperative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
copulation(คอพพิวเล'เชิน) n. การร่วม
copulative(คอพ'พิวเลทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมกัน,เกี่ยวกับการสังวาส,ซึ่งเชื่อมกัน,เกี่ยวกับคำหรือประโยคที่เชื่อมกัน
copulatory(คอพ'พิวโทรี) adj. ซึ่งเชื่อมกัน,เกี่ยวกับการร่วมกัน,เกี่ยวกับการสังวาส
corporatism(คอ'พะระทิศซึม) n. หลักการลัทธิหรือระบบการร่วมกันทางการเมือง
coupling(คัพ'พลิง) n. การเชื่อมต่อ,การเชื่อมผนึก,การต่อก้น,เครื่องพวง,การร่วมคู่
eecabbr. European Economic Community องค์การร่วมทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป
foreplayn. การกระตุ้น ความรู้สึกทางเพศก่อนการร่วมสังวาส
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
English-Thai: Nontri Dictionary
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
cohesion(n) การติดกัน,การเกาะกัน,การร่วมกัน
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
confederacy(n) การร่วมมือกัน,ความร่วมใจกัน,สัญญาร่วม
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน
copulation(n) การร่วมประเวณี,การสังวาส,การเกี่ยวโยงกัน
incest(n) การร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี
incestuous(adj) เป็นการร่วมประเวณีที่ผิดประเพณี
intercourse(n) การเกี่ยวพัน,การติดต่อ,การสังสรรค์,การร่วมประเวณี
sex(n) เพศ,ความรู้สึกทางเพศ,เรื่องประเวณี,กาม,การร่วมเพศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
carnal knowledgeการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู copulation และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coitusการร่วมเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjoint robberyการร่วมกันชิงทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consanguinityการร่วมสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooperation, voluntaryการร่วมมือ, สหการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
copulationการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incestการร่วมประเวณีกับญาติสนิท, การร่วมเพศกับญาติสนิท (ที่กฎหมายห้ามมิให้สมรสกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intercourseการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ copulation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint ventureการร่วมลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pederastyการร่วมเพศระหว่างชายด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sexual intercourseการร่วมเพศ, การร่วมประเวณี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sodomyการร่วมเพศทางทวารหนัก, การสมสู่วัจมรรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synergismการร่วมพลัง, การร่วมฤทธิ์, การเสริมฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venture, jointการร่วมลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstainงดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age of consentอายุของหญิงที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
participationการมีส่วนร่วม, การเข้าร่วม, การร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concerted lendingการร่วมให้กู้ยืมเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Coordinationการร่วมมือประสานงาน,การประสานงาน,การประสานรวมกัน,การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว,ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะ,ร่วมมือกันประสานงาน,การทำงานประสานกัน [การแพทย์]
Intercourseการร่วมเพศ [การแพทย์]
Joint ventureการร่วมทุน [เศรษฐศาสตร์]
Strategic alliances (Business)การร่วมมือกันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Abstinenceการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวณี, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์ [การแพทย์]
Associated Findingsอาการร่วม [การแพทย์]
Coitusร่วมประเวณี,การร่วมประเวณี [การแพทย์]
Intermissionเวลาที่ใช้ในการร่วมเพศ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cahoots (n.) การร่วมกันวางแผนหรือกระทำให้สิ่งที่ไม่ดี (คำสแลง)
coition (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coitus, sextual intercourse
coitus (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coition, sextual intercourse
sex act (n.) การร่วมประเวณี See also: การร่วมเพศ, การสังวาส Syn. copulation
sextual intercourse (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coitus
sextual intercourse (n.) การร่วมประเวณี See also: การมีเพศสัมพันธ์ Syn. coition
incest (n.) การร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรมอย่างมาก
collaboration (n.) การร่วมมือ Syn. alliance, cooperation, teamwork
love-making (n.) การร่วมรัก See also: การมีเพศสัมพันธ์
bunk-up (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเซ็กส์, การมีเพศสัมพันธ์
how’s your father (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเพศสัมพันธ์, การมีเซ็กส์ Syn. sSextual intercourse
making love (n.) การร่วมเพศ See also: การร่วมประเวณี Syn. coitus
rogering (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเพศสัมพันธ์
sex (n.) การร่วมเพศ See also: การร่วมประเวณี Syn. coitus, making love
sexual intercourse (n.) การร่วมเพศ See also: การ่วมประเวณี, การสังวาส Syn. coitus, copulation
shafting (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเพศสัมพันธ์
shag (sl.) การร่วมเพศ
sSextual intercourse (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเพศสัมพันธ์, การมีเซ็กส์
biggie (sl.) การร่วมเพศ (มักใช้กับ the) See also: การร่วมประเวณี
posh wank (sl.) การร่วมเพศกันโดยใช้มือ Syn. hand-job
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A collective request, sent up in unison.การร่วมกันร้องขอ, อย่างพร้อมเพรียงกัน.
This joint venture was your idea, and the consultants love it.การร่วมทุนครั้งนี้เป็นความคิดของคุณนี่นา แล้วก็ ที่ปรึกษาชอบมันมาก
Together, we will take down Division piece by piece, and the last word they'll breathe before the end will be my name.การร่วมมือกันของเรา จะเล่นงานดิวีชั่นไปทีละงาน และคำสุดท้ายที่เขาจะพูดในลมหายใจสุดท้าย
This kind of combined effort between our countries sends a powerful message to the international drug community.การร่วมมือกันระหว่างเราทั้งสองประเทศ ได้ส่งสัญญาณอันทรงพลัง ไปยังเครือข่ายค้ายานานาชาติ
Is international magical cooperationการร่วมมือทางเวทมนต์ระหว่างประเทศ... ..
Over there, they grew up fast.การร่วมรบทำให้พวกเขาเติบโตเร็ว
Why should Vice get all the fun, huh?การร่วมเพศ ทั้งหมดนี่ถือเป็นเรื่องสนุก หรือไง
Intercourse between the two men was most likely the unsub's trigger.การร่วมเพศระหว่างชายสองคน น่าจะเป็นตัวกระตุ้นของอันซับ
Partnership is trust.การร่วมใจกันคือการเชื่อใจกัน
Partnership is trust, babe.การร่วมใจกันคือการเชื่อใจกัน, ที่รัก
Engaging in imaginative play helps my development.การร่วมในการเล่นที่ใช้จินตนาการจะช่วยพัฒนาผม
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ...
Let the rite begin...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... .
He kept referring to their lovemaking as "getting some rib."เขาพูดว่าการร่วมรักเหมือน "การได้กินซี่โครง"
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ
No more! No more fucking tapes!เทปไม่มีการร่วมเพศมากขึ้น!
Come and fucking get us now, you bastards!และการร่วมเพศมารับเราตอนนี้ คุณ bastards!
No fucking way I'm going back to Belfast.วิธีการร่วมเพศไม่ฉันจะ กลับไปที่เบลฟาส
I'm getting fucking bored with this. Who is Marian?ฉันได้รับการร่วมเพศเบื่อนี้ เป็น Marian ใคร
Fabienne, where's my father's fucking watch?Fabienne ที่มีการร่วมเพศพ่อของฉันดู?
If you don't open that case, I'm gonna unload in your fucking face.หากคุณไม่ได้เปิดกรณีที่ฉันจะยกเลิกการโหลดในการเผชิญกับการร่วมเพศของคุณ
His first night in the joint, Andy Dufresne cost me two packs of cigarettes.คืนแรกของเขาในการร่วมกันแอนดี้ Dufresne ค่าใช้จ่ายฉันสองแพ็คของบุหรี่
I thought of getting a board together.ผมคิดว่าการได้รับคณะกรรมการร่วมกัน
Although there is... no metaphor truly describes making love to a woman, the closest is playing a rare musical instrument.แม้ไม่มีคำใดมาเปรียบเปรย บรรยายการร่วมรักกับผู้หญิง มันเหมือนการบรรเลงเครื่องดนตรีหายาก
I thought the two of you would have a lot in common.ผมคิดว่าทั้งสอง คุณจะมีจำนวนมากในการร่วมกัน
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด
Comprehension is not a requisite of cooperation.ความเข้าใจไม่ใช่สิ่งจำเป็นของการร่วมมือ
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง...
I'm a sex machine and hung like a horseผมเป็นเครื่องจักรของการร่วมรัก ที่แข็งเเรงเหมือนม้า
I think one of the greatest untold stories of the twentieth century is the collusion between corporations especially in America and Nazi Germany.ผมคิดว่าเรื่องที่ไม่ได้เล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เรื่องหนึ่งของศตวรรษที่ 20 คือการร่วมหัวจมท้ายกันระหว่างบรรษัท
Well, that's good, because I have an idea for a show, and if you're interested, we can produce it together.เอาล่ะ นั่นเยี่ยมไปเลย เพราะผมมีไอเดียสำหรับรายการ และถ้าคุณสนใจ เราผลิตรายการร่วมกันได้
If I figure it out, does it earn me a night of passionate lovemaking?ถ้าฉันบอกคุณได้/Nฉันจะได้รางวัลเป็นการร่วมรักในค่ำคืนอันแสนเร่าร้อนไหม
I don't want to be part of what you're planning.ไม่ต้องการร่วมแผนการของฝ่าบาท
I can do or say whatever the fuck I want!ฉันสามารถทำหรือพูดอะไรก็ตามที่ฉันต้องการร่วมเพศ!
You gotta talk yourself into fucking me?คุณต้องคุยตัวของคุณเองเข้าไปในการร่วมเพศฉัน?
I think I'm handling myself with a little bit of fucking restraint, how you got me chained up here like I'm some kind of dog!ฉันคิดว่าฉันคือการลำเลียงด้วยตัวเอง\กับเล็กน้อยของการร่วมเพศการยับยั้ง อย่างไรคุณได้ฉันล่ามขึ้นที่นี่\ชอบฉันอยู่ชนิดจำนวนหนึ่งของสุนัข!
( on TV ):ถ้าปธน.โลแกน และปธน.ซูวารอฟ ไม่แถลงร่วมกันว่าล้มเลิกการร่วมมือครั้งนี้
Unless President Logan and President Suvarov make a joint statement repudiating this accord,ถ้าปธน.โลแกน และปธน.ซูวารอฟ ไม่แถลงร่วมกันว่าล้มเลิกการร่วมมือครั้งนี้
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง
In the volatile climate of the 21st century, the sharing of deterrent technologies by responsible powers is the surest guarantee of global peace.ในสภาพผันผวนของศรรตวรรษที่21 การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้ การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การรวม
Back to top