ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

youth hostel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *youth hostel*, -youth hostel-

youth hostel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
youth hostel (n.) ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย See also: หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย

youth hostel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユースホステル[, yu-suhosuteru] (n) youth hostel; (P)

youth hostel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเยาวชน[n. exp.] (bān yaowach) EN: youth hostel FR: auberge de jeunesse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า youth hostel
Back to top