ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

youngest child

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *youngest child*, -youngest child-

youngest child ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P)

youngest child ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกคนสุดท้อง[n. exp.] (lūk khon su) EN: youngest child FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า youngest child
Back to top