ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

young generation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *young generation*, -young generation-

young generation ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรุ่นใหม่ (n.) young generation See also: new generation Syn. คนรุ่นหลัง Ops. คนรุ่นเก่า, คนรุ่นก่อน
รุ่นเยาว์ (n.) young generation

young generation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
รุ่นหลัง[n. exp.] (run lang) EN: next generation ; young generation FR: prochaine génération [f] ; génération future [f] ; jeune génération [f]
รุ่นเยาว์[n. exp.] (run yao) EN: young generation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า young generation
Back to top