ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

young cow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *young cow*, -young cow-

young cow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
young cow (n.) ลูกวัว Syn. young bull

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า young cow
Back to top