ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

without harm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *without harm*, -without harm-

without harm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
without harm (adv.) อย่างปลอดภัย See also: โดยสวัสดิภาพ Syn. securely, cautiously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า without harm
Back to top