ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

without delay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *without delay*, -without delay-

without delay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
及时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, 及时 / 及時] in time; promptly; without delay; timely

without delay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P)
逸早く;いち早く;逸速く[いちはやく, ichihayaku] (adv) (1) promptly; quickly; without delay; (2) before others; first

without delay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai cha) EN: immediately ; without delay FR: sans tarder ; sans délai
ทันท่วงที[adv.] (thanthūangt) EN: n time ; in good time ; promptly ; timely ; without delay ; at once ; in the nick of time ; in due time FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า without delay
Back to top