ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

with regard to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *with regard to*, -with regard to-

with regard to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
with regard to (prep.) เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning

with regard to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents)
[ぎ, gi] (n) (1) ceremony; (2) matter; affair; (suf) (3) with regard to (used after a person's name, a personal pronoun, etc. in epistolary style); as for; as concerns; (P)

with regard to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าน[prep.] (dān) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of FR: en ; en matière de ; relatif à
กายคตาสติ[n.] (kāiyakhatās) EN: mindfulness with regard to the body ; reflection or contemplation on the 32 impure parts of the body FR:
ส่วน[X] (sūan = suan) EN: as for ; regarding ; with regard to FR: à propos de ; en ce qui concerne ; pour ce qui concerne ; quant à ; quant aux [pl]
นิรุตติปฏิสัมภิทา[n.] (niruttipati) EN: discrimination of language ; knowledge of philological analysis ; analytical knowledge of the language (with regard to the true meaning and the Law) FR:

with regard to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า with regard to
Back to top