ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

with reference to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *with reference to*, -with reference to-

with reference to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
with reference to (prep.) เกี่ยวข้องกับ See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning, in relation to, pertaining to, as for, in the matter of

with reference to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars)

with reference to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสนธิ[X] (anusonthi) EN: concerning ; with reference to ; in response to FR:
ตามที่[conj.] (tām thī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to FR: suite à ; selon
ธรรมาธิษฐาน[X] (thammāthitt) EN: exposition in terms of ideas ; teaching with reference to ideas FR:
ธาตุกถา[n.] (thātukathā) EN: discussion with reference to the Elements ; [name of the third book of the Abhidhamma Pitaka] FR:

with reference to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า with reference to
Back to top