ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

with pleasure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *with pleasure*, -with pleasure-

with pleasure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛読[あいどく, aidoku] (n,vs) reading with pleasure; (P)

with pleasure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยใจ[X] (dūay jai) EN: with pleasure ; happily ; with love FR:
ด้วยความยินดี[n. exp.] (dūay khwām ) EN: with pleasure ; gladly FR: avec plaisir
เพลิดเพลิน[adv.] (phloētphloē) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure FR:
ถูมือ[v. exp.] (thū meū) EN: rub one's hands together with pleasure FR: se frotter les mains
ยิ้มพราย[v. exp.] (yim phrāi) EN: grin with pleasure FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า with pleasure
Back to top