ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

with ease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *with ease*, -with ease-

with ease ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely

with ease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยง่าย[adv.] (dōi ngāi) EN: easily ; smoothly ; readily ; without difficulty ; with ease FR: facilement ; aisément
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease FR: facilement ; aisément ; sans difficulté ; sans peine
เหนาะ ๆ = เหนาะๆ[adv.] (no-no) EN: easily ; with ease ; effortlessly FR: aisément ; sans effort
อย่างง่ายดาย[adv.] (yāng-ngāidā) EN: easily ; with ease FR: facilement
อย่างสบาย[adv.] (yāng sabāi) EN: with ease FR: confortablement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า with ease
Back to top