ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

with all one´s strength

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *with all one´s strength*, -with all one´s strength-

with all one´s strength ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดความสามารถ (adv.) with all one´s strength or might Syn. เต็มกำลัง, เต็มความสามารถ
เต็มอัตราศึก (adv.) with all one´s strength or might Syn. เต็มกำลัง, เต็มความสามารถ, สุดความสามารถ
สุดแรง (v.) do with all one´s strength See also: do with all one´s might Syn. สุดแรงเกิด
เต็มแรง (v.) do with all one´s strength See also: do with all one´s might Syn. สุดแรง, สุดแรงเกิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า with all one´s strength
Back to top