ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wishing for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wishing for*, -wishing for-

wishing for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wishing for
Back to top