ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winter melon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winter melon*, -winter melon-

winter melon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winter melon (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. honeydew

winter melon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冬瓜[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon
冬瓜子[とうがし, tougashi] (n) wax gourd seed; winter melon seed
氈瓜[かもうり, kamouri] (n) (arch) (See 冬瓜) wax gourd (Benincasa hispida); winter melon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winter melon
Back to top