ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wine bibber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wine bibber*, -wine bibber-

wine bibber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้เมา[n.] (khīmao = kh) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fa

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wine bibber
Back to top