ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

win someone over by bribery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *win someone over by bribery*, -win someone over by bribery-