ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

white-robed ascetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *white-robed ascetic*, -white-robed ascetic-

white-robed ascetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ชีผะขาว = ชีผ้าขาว[n.] (chīphakhāo ) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า white-robed ascetic
Back to top