ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

white portion of the eye

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *white portion of the eye*, -white portion of the eye-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า white portion of the eye
Back to top