ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whiskey drink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whiskey drink*, -whiskey drink-

whiskey drink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whiskey drink (n.) วิสกื้ผสมโซดาและน้ำแข็ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whiskey drink
Back to top