ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whatever extent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whatever extent*, -whatever extent-

whatever extent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปานใด[adv.] (pāndai) EN: no matter how ; to what extent ; to whatever extent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whatever extent
Back to top