ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-informed person

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-informed person*, -well-informed person-

well-informed person ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สันทัดกรณี (n.) well-informed person See also: person in the know
ผู้สันทัดกรณี (n.) well-informed person See also: person in the know

well-informed person ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情報通[じょうほうつう, jouhoutsuu] (n) well-informed person
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
通人[つうじん, tsuujin] (n) man of the world; man about town; dilettante; well-informed person
消息通[しょうそくつう, shousokutsuu] (n) well-informed person; insider
識者[しきしゃ, shikisha] (n) well-informed person; thinking person; intelligent person; (P)

well-informed person ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รู้ [n. exp.] (phūrū) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert FR:
ผู้สันทัดกรณี[n. exp.] (phū santhat) EN: well-informed person ; person in the know ; authority ; specialist FR: personne bien informée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-informed person
Back to top