ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well versed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well versed*, -well versed-

well versed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดเจน[adj.] (jatjēn) EN: experienced ; well versed in ; an hold hand (at) FR: expérimenté
พิทูร[adj.] (phithūn) EN: clever ; well versed ; erudite ; wise FR: intelligent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well versed
Back to top