ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well done

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well done*, -well done-

well done ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well done (int.) ไชโย Syn. great

well done ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, 全熟] thoroughly cooked; well done (of steak)

well done ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミディアムウェル[, mideiamuueru] (n) half-way between medium and well done (wasei
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo
善哉[ぜんざい, zenzai] (int) (1) Well done!; Bravo!; (n) (2) red bean soup made with Azuki beans; zenzai
善哉善哉[ぜんざいぜんざい, zenzaizenzai] (exp) Well done!; Great!; Bravo!
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo!
感心[かんしん, kanshin] (adj-na,n,vs) admiration; Well done!; (P)
感服[かんぷく, kanpuku] (adj-na,n,vs) (arch) admiration; Well done!

well done ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก่งมาก[X] (keng māk) EN: Well done! FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well done
Back to top