ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weigh against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weigh against*, -weigh against-

weigh against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weigh against (phrv.) ตำหนิ See also: ว่า, ว่ากล่าว, กล่าวโทษ Syn. charge against, count against, tell against

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weigh against
Back to top