ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weep bitterly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weep bitterly*, -weep bitterly-

weep bitterly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โศกาดูร[v.] (sōkādūn) EN: cry bitterly ; weep bitterly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weep bitterly
Back to top