ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wear a skirt to cover her breast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wear a skirt to cover her breast*, -wear a skirt to cover her breast-

wear a skirt to cover her breast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระโจมอก[v.] (krajōm-ok) EN: wear a skirt to cover her breast FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wear a skirt to cover her breast
Back to top