ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wealthy person

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wealthy person*, -wealthy person-

wealthy person ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนมีอันจะกิน (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนรวย (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้ร่ำรวย, ผู้มั่งมี Ops. คนจน
คฤหบดี (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. คหบดี, เศรษฐี, คนรวย Ops. คนจน
ผู้มั่งคั่ง (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
ผู้มั่งมี (n.) wealthy person See also: rich person Syn. คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
ผู้มั่งมี (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้ร่ำรวย Ops. คนจน
ผู้มีอันจะกิน (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
ผู้ร่ำรวย (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้มั่งมี Ops. คนจน
โภคิน (n.) wealthy person See also: man of wealth, rich man Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคี
โภคี (n.) wealthy person See also: man of wealth, rich man Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคิน

wealthy person ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คฤหบดี[n.] (khareuhabød) EN: wealthy person FR:
คนรวย[n.] (khonrūay) EN: wealthy person ; rich people [pl] ; wealthy people [pl] FR: riche [m]
โภคี[n.] (phōkhī) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
โภคิน[n.] (phōkhin) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wealthy person
Back to top